App för tidskontrollfuntionär i PreO

Version: 4.9.2(21)
Översättning: Silvie Cinková, Martin Jullum, Martin Fredholm
Tack till: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Inledning

► Denna hjälp tjänar till apps användare, dvs. funtionärer och tävlande. Anvisningar för arrangörer hittas på appens webbsajt http://ant.yq.cz.
► ANT kan fungera i flera lägen:
 • Tidsmätning och svarkontroll av en funktionär.
 • Tidsmätning og val av svar av tävlande.
 • Stämpling svar på klassiska banor (Pre-o) av tävlande på en apparat tävlanden har med sig (mobiltelefonens kortläge).
 • Stämpling svar på klassiska banor (Pre-o) av tävlande på en apparat placerad på en stämpling station.
 • Som start eller målpunkt apparat.
► Appen får konfigureras för den tävling som den ska användas för. Konfigureringsproceduren beror på om du har aen konfigureringsfil (tillberedd av arrangören eller ett exempel från servern ant.yq.cz) eller om du får konfigurera appen själv.
► Falls du vill testa appen bara med ett exempel, tryck Exempel knappen på den inledande skärmen och välj vilket exempel som helst. ANT kommer att ladda ner konfigurationen och en dialogruta med utval av tävlande dyker upp på skärmen (see Val av tävlande) och appen är redo för testing.
► Om du har en konfiguration från organisatören, tryck Tävling knappen på den inledande skärmen, välj servern där konfigurationen befinner sig, välj den rätta tävlingen och ANT kommer att ladda ner konfigurationen. Om du är funktionär på en tidskontroll, kommer du vanligtvis att behöva besöka Stationer menyn (se Konfiguration av stationer och banor) för att aktivera de kontroller på vilka du ska arbeta.
► Om du saknar en konfiguration, får du besöka flera menyposter inklusive Inställningar, Tävling, Stationer, Banor och kanske Startlista och Kartor (se motsvarande hjälpposter).
► Så snart din konfiguration är komplett, skärmen med val av tävlande dyker upp (se Val av tävlande) och du kan börja stämpla eller arbeta på en tidskontroll.
 • Hur man använder ANT på en tidskontroll skrivs i kapitel Funktionär vid en tidskontroll.
 • Mobilkortstämpling beskrivs i kapitel Stämpling på ett mobilkort .
 • Stämpling på en stämplingsstation beskrivs i kapitel Stämpling vid en stämplingsstation .
 • Vid startpunkten får du bara identifiera dig och när du sätter på tidsmätaren, kommer ANT att notera starttiden.
 • Vid målpunkten får du bara identifiera dig och ANT kommer att notera din sluttid.
► Ladda din telefon ordentligt och klippa dina naglar före tävlingen. :-) Eller tänk på att skriva med fingertopparna.

Ändra inställningar

► Om du inte trivs med telefonens/tabletens förinställda språk eller detta språk inte stöds, kan du välja ett annat stött språk. Efter språkbytet rekommenderar vi ändå att starta om appen.
► ANT kräver en angiven arbetsmapp. Vanligtvis så väljer ANT den själv, men ibland får en offentligt tillgänglig mapp sättas manuellt.
► På tidskontroller avbildar ANT uppgifter och frågor som kontrollanterna får presentera för tävlanden. De består av tvo delar: den ena presenteras innan scenen visas, den andra efteråt. Du kan välja om ANT ska visa dem på två olika skärmar eller ihop på en enda skärm.
► För att förebygga oönskat svarval vid stämplingen, kan du välja att skydda uppgiftsvalet genom at konfigurera ANT till at kräva antingen en dubbelklick vid uppgiftsvalet eller en bekräftelse av uppgiftsvalet med en extra knapp.

Inställning av systembehörigheter

► ANT behöver tillåtelse att ändra inställningarna för telefonen/plattan så att den kan hindra automatisk nedsläckning av skärmen.
 • Om åtkomst nekas så bör du manuellt ställa in viloläget för skärmen till flera minuter.
► ANT behöver åtkomst till "Stör Ej" mode inställningen så att inkommande samtal kan avvisas under den tid tå tidtagning sker.
⚠ Så kan vissa telefoner gå runt denna avvisning. Man bör därför testa att ringa upp medan tidtagning pågår! ⚠
 • Om åtkomst nekas bör du manuellt undvika att samtal kan tas emot.

Konfigurera tävling

► Inför inmatning/tidtagning vid en ny tävling bör man använda Ta bort aktuell tävling knappen för att radera gamla tävlingsdata. Du kommer även att bli tillfrågad om gamla sparade resultat.
 • Svara Nej i normala fall. Filer från gamla evenemang ställer inte till problem och kan senare användas till ytterligare undersökning.
 • Svara Ja om du har prövat appen inför en tävling och sparat meningslös data.
► Om tävlingsdata kan laddas ner från arrangören så anger man bara rätt Kongfigurationsfil enligt instruktion från arrangören (se Välj resurs hjälp) och appen laddar konfigurationen.
► Tävlingens ID behövs för att identifiera tävlingen när flera resultatfilar bearbetas. Om tävlingsdata finns på en server kan en lista på tävlingar laddas ner (om servern stödjer detta) och sedan kan en tävling väljas genom (med förstoringsglasknappen) att klicka på den i listan.
► Om man inte har tillgång till rätt konfiguration för nedladdning så kan man även behöva ange några andra inställningar:
 • Ifall tävlingen äger rum på en annan dag, kan Tävlingsdatum anges.
 • Appen kan antingen endast kontrolleras av funktionären, eller bli konfigurerad av funktionären åt tävlande för att tävlanden ska själva svara och funktionären spara resultat.
 • Man kan även ange om en extra tidtagare används och båda tiderna ska sparas till resultatfilen.
 • Innan du börjar tidtagningen listar ANT anvisningarna som man ska meddela den tävlande. De kan vara på engelska eller på appens språk (svenska). Man kan välja om de visas på en skärm eller två, vilka meddelanden (frågor) som kommer att visas och i vilken ordning.

Konfiguration av stationer och banor

► Om stationerna har konfigurerats med data från arrangören, är konfigurationen ganska enkel:
 • För att mäta tid vid en tidskontroll eller stämpling på en stämplingsstation bara kontrollera och aktivera varje station/bana som du ska använda med att klicka knappen vid radsbörjan.
 • Vid en tidskontroll kan du också kontrollera och bestämma antalet på flaggor så att du kan ge tävlanden rätta upplysningar.
► När du konfigurerar en tävling själv, får du ange station-/banodata i editeringsläget, till vilket du kan växla med att trycka knappen i det övre högra hörnet. Station parameter:
 • Klass (om definierat av organisatören, t.ex. kategori, nivå, runda)
 • Stationsnummer/bana
 • Antal skärmar på stationen
 • Zero-svar är tillåtet
 • Antal uppgifter på stationen/del av bana
 • Total maxtid i sekunder (endast tidskontroller)
 • Antall sekunder innan maxtiden för at varna den tävlande (endast tidskontroller).
► Du kan lägga till nya stationer/banodelar med Lägg till knappen.
► Alla inställningsändringar måste bekräftas med Färdig knappen.

Inläsning och visning av startlistan

► Appen kan arbeta med startlistan i flera olika lägen:
 • Startlista används inte (val Utan startlista).
 • Exempel på startlista för test.
 • Arrangören inkluderade startlistan i konfigurationsfilen (i så fall behöver inte något göras, startlistan kommer att laddas ned automatiskt).
 • Arrangören publicerade startlistan på webb och inkluderade dess URL i konfigurationen. I så fall kan startlistan laddas ned med en pilknapp.
 • Arrangören har gjort startlistan tillgänglig som en fil. I så fall räcker det att uppge dess sökväg (se anvisningen för Välj resurs dialogen) och startlistan laddas ner.
► När startlistan är nerladdad, kan man visa den genom att klicka på förstoringsglasknappen.

Kartornas konfiguration

► Om man vill använda kartor måste man definiera kartornas källa:
 • Om det handlar om en webbkälla, fyll i URL och efter att tararkivet med kartorna har laddats ned kommer det att packas upp i en intern mapp.
 • Om kartorna redan finns i det lokala filsystemet, anges rotmappen (med kartor eller med per-klass mappar med kartor)
► Medan svaren håller på att fyllas i är telefonen satt i lödrätt eller vågrätt läge. Vågrätt läge är bättre för funktionären, medan lödrätt läge kan vara bättre för tävlanden med kartläget påsatt.
► Man måste sätta följande attribut för varje station:
 • Kartavbildningens zoom (i %) .
 • Ange om kartan är komplett (med kontrollbeskrivning och Nordpilen), eller om kartan och beskrivningen finns i skilda filer
 • Moturs rotationsvinkel krävs (motsvarar siktriktning i grader)
 • Ange om kartan ska skäras till rund form.
► Kartor för en station kan förhandsgranskas genom att trycka på förstoringsglasknappen.
► Tryck Färdig när du är klar med ändringarna.

Välj resurs

► Denna dialog används vid olika tillfällen när en källa (för data input eller output) behöver väljas. Om du är funktionär eller tävlande, kommer du vanligtvis att använda denna dialog bara en gång för att välja platsen med tävlingsdatan från arrangören.
► Källan kan finnas på olika ställen:
 • När källan befinner sig på en web server, ska du slå in URL adressen (förutom servrarna ant.yq.cz and preoresultat.se, vilkas adresser är kända). Utöver adressen behövs vanligtvis också tävlingsID. Om servern stödjer denna funktion, kan du ladda ner tävlingslistan (med förstoringsglasknappen) och välja den rätta med att klicka på motsvarande objekt i listan.
 • Om källan finns på en server som fungerar på en annan ANT apparat (ANT Master Server), får du kontrollera och kanske rätta IP adressen i URL.
 • Om källan befinner sig i det lokala filsystemet, kan du slå in vägen till en fil eller mapp manuellt, eller välja det genom at gå igenom disken med förstoringsglasknappen.
 • Om källan befinner sig på en apparat kopplad via Bluetooth, behöver du att sätta på Bluetooth och para apparaterna. ANT kommer att framkalla den motsvarande systeminställningsdialogen.
► All ytterligare data (t. ex. lösenord, kodningsset o. dyl.) från arrangören ska ges in i motsvarande fält.
► Du kan ange en timeout för HTTP uppladdningar för att undvika alltför långa väntetider i fall av problem i nätet.

Val av tävlande

► A competitor name and/or start number can be either selected from the startlist or entered manually, or (s)he can be identified by placing an NFC chip at the reverse side of the device. You can switch between these modes using the buttons with the NFC and keyboard icons.
► Om en startlista är laddad kan man skriva en del av namnet eller nummret (med vilket man kan undvika diakritiken) och en rullningsbar filtrerad lista på tävlanden kommer att dyka upp. Om man anger ett mellanslag som söksträng visas hela startlistan.
► När man använder appens numeriska knappar kommer en filtrerad lista endast att dyka upp efter ett klick på filter-knappen (tratt) eller när valet är unik.
► Full tratt visar alla tävlande, tom tratt bara de som ännu inte har avslutat den aktuella stationen/course.
► Bäst är att hålla telefonen/plattan lodrätt, eftersom listan på tävlande kommer att dyka upp omedelbart.
► Med telefonen i vågrätt läge kan du uppnå en liknande effekt genom att trycka Färdig när du har fyllt i en tillräcklig del av ett nummer eller ett namn.
► Om man vill mäta tiden på en tävlande som inte finns med på startlistan (eller om man inte har någon startlista) måste man ange den tävlandes hela namn manuellt.

Funktionär vid en tidskontroll

► Så snart du har tryckt NU! sätter tidtagningen igång och svarsknappar (inkl. knapp X för ogiltigt svar) visar sig.
► Efter det sista svaret eller när tiden är över visar sig visserligen Stopp-knappen (med en svart kvadrat som ikon), men stoppuren stoppas inte och svar noteras fortsatt för att förhindra ett oavsiktligt felaktigt avbrott.
► Om man har tryckt på fel svarsknapp, tryck den riktiga efteråt och fortsätt. Om man tar fel på en helt irrelevant knapp, fortsätt bara. Appen möjliggör korrekturer före datalagringen.
► Om man råkar ha tryckt på NU! knappen för tidigt har man två val:
 • Antingen bara klicka vilket svar som helst, ta sedan bort posten och återvänd till mätningsstart.
 • Om det har blivit bara ett par sekunder, låt mätningen pågå, avsluta startproceduren och tryck på X svar samtidigt med den verkliga starten. Senare kan du ta bort detta första "svar" och skjuta upp starten (använd Skjut upp start knappen).
► Om ett samtal ankommer under mätningen kan en telefonappruta dyka upp för en stund och övertäcka skärmen. I så fall ska man inte göra nånting, rutan försvinner genast utan att avbryta mätningen.
► Det enda sättet att lämna tidsmätningsrutan är att trycka Stoppa-knappen.

Inspelning av svar och tider

► Efter stoppuren har stoppats, visas den tävlandes fullständiga resultat. I undantagsfall, när ett problem har uppstått, kan du ändra den tävlandes namn, tid och svar.
► Om du råkar ha valt fel tävlande före starten, kan du korrigera namnet manuellt eller välja den rätta från startlistan med förstorningsglassknappen (efter valet kan du återkomma till redigeringsläget med kryssknappen).
► Du kan fylla i ett oinmatat svar. Typiskt används detta, när tävlande vänder två kartor på en gång.
► Du kan ändra på ett svar med att klicka på svarknappen.
► Du kan ta bort ett oavsiktligt inmatat svar och appen tillåter att den ursprungliga tiden bibehålls eller att en senare tid används.
 • Svara Ja om du har tryckt på fel knapp vid tävlandes svar och korrigerat svaret efteråt.
 • Svara Nej om du oavsiktligt tryckt på en knapp även om tävlande inte hade svarat.
► Med knappar +1/-1 kan du ändra totaltiden sekundvis upp och ned.
► Det rekommenderas att notera alla ändringar i Kommentar dialogruta.
► Alla ändringar kan återkallas med Återställa knappen.
► Hela posten kan också slutgiltigt raderas med Ta bort knappen.
► Det enda viset att lämna dialogen är att trycka på knappen Spara.
► Om du lämnar rutan innan du har kopierat svaren och tiden till tävlandens kort kan du restarta denna dialog med at du använder Redigera senaste post aktionen av objektet Speciella aktioner i huvudmenyn.
► Om du hittar ett fel efter att du har sparat ett resultat, kan du starta om denna dialog från posten Speciella aktioner i huvudmenyn.

Stämpling på ett mobilkort

► I mobilkortläget (mobiltelefon/tablett bärs av tävlande) identifierar du dig före starten, sedan väljer (en del av) en bana var du ska tävla (detta steg skippas när banan inte har flera delar), och sedan dyker upp en skärm med en startknapp (trekant).
► Efter att du har startat tidsuren får du se knappar för alla uppgifter i den valda (delen av) banan.
► För att inleda svarstämplingen, först klicka knappen med det motsvarande uppgiftsnummret. Seda dyker upp alla möjliga svarknappar och du kan välja en genom att klicka på den.
► Så snart ett svar har stämplats, visas det på den motsvarande uppgiftsknappen. Du kan ändra svaret senare genom att klicka på den igen, om det arrangören har tillåtit det.
► För att undvika slumpvisa stämplar, kan du trycka på Tillbaka eller Lås knappern mellan enskilda stämplingar. Appen döljs och du kan åkalla den senare.
► När du har uppfyllt alla uppgifter, stoppa tidsuren genom att klicka på stoppknappen (svart kvadrat). OBS! Urstopp måste bekräftas genom at klicka på en speciell knapp inom 5 sekunder.
► Det finns andra metoder för att förhindra slumpvis hantering på skärmen. Du kan aktivera dem i Inställningar menyn (se Ändra inställningar).

Stämpling vid en stämplingsstation

► När du stämplar vid en stämplingsstation, identifiera dig med ett NFC chips eller med ditt namn och/eller startnummer och en lista med uppgifter att besvara kommer at visas.
► Du väljer en uppgift med att klicka var som helst på dess rad. OBS! Du får välja uppgiften innan 5 sekunder, annars kommer ANT att logga av dig.
► När det bara finns en uppgift på stationen, detta steg skippas.
► Så snart du har valt en uppgift, knappar med svarbokstäver visas och du kan välja ett svar med att klicka på en.
► Resultatet sparas genast på apparatens lokala disk och ANT låter dig fortsätta med att besvara en annan uppgift (Nästa button) eller logga av (Slut button).

Förvaltning av resultat

► Sidan Resultat visar alla resultatfiler som har sparats på telefonens/plattans lokaldisk. Filarna kan visas, raderas och laddas upp.
► Den viktiga informationen (total tid och svar) placeras omedelbart efter den tävlandes namn, i resultatfilens rad.
► Resultaten kan laddas upp på tre sätt:  • Ladda upp till en webbserver (inloggningsuppfifter kan krävas vilka kan anges i konfigurationen för uppladdning).
 • Överföring till enhet via Bluetooth.
 • Nedladdning (vanligtvis till en PC) via USB.
► Om det finns resultat som inte har laddats upp så har tillhörande knapp en grön ram.
► Alla hittills oupladdades resultatfilar kan sändas till servern med knappen i nedre högra hörnet (med en dubbelpil).
► OBS! Alla resultatfilar raderas vid avinstallation av appen!

Resultatsuppladdning

► Appen har flera lägen för resultatuppladdning, du kan skifta mellan dem beroende på dina behov och kopplingskvalitet:
 • Manuell - funktionären kan börja uppladdningen med en klick på uppladdningsknappen vid en viss rad på Resultat skärmen.
 • Automatisk - uppladdning börjar efter att varje tävlandes resultat har sparats.
 • Satsvis - uppladdning upprepas efter ett antal tävlande, appen ber dig om tillåtelse till ett uppladdningsförsök. I detta fall kan du uppge antal tävlande.
► I det automatiska och satsvisa läget får du uppge timeout för att undvika extrema väntetider vid problem på nätet.
► Om automatisk eller satsvis uppladdning misslyckas, appen erbjuder dig att öppna av denna dialog för att ändra parametrar på framtida uppladdningar.
► Det Paketets innehåll valet definieras vanligtvis av arrangörern, det kontrollerar om varje dataöverföring innehåller hela resultatfilen, eller bara posterna sparade efter den senaste lyckade överföringen.
► Alla ändringar måste godkännas med Färdig knappen.

ANT Master Server

► På en ANT apparat kan du köra en HTTP server för nedladdning av konfigurationen och resultatuppladdning. Servern kan åkalls med ANT Master Server posten i Speciella aktioner menyn.
► Innan du startar servern, kan du välja om konfigurerade tjänster ska sända resultaten till din server eller till samma plats som din apparat.
► Efter starten börjar servern ta emot resultatfilar och räkna antalet av emottagna protokoll. När det passar, kan du stoppa servern och om du har konfigurerat en automatisk uppladdning till en finalserver, ANT kommer at försöka att sända alla nya resultat.

Problemrapportering

► Om du skulle stöta på ett problematiskt beteende i appen, kommer vi att uppskatta att du sparar loggen så snart som möjligt och skickar den till oss med ett kommentar. Du kan börja logg-förvaltningsläget från menyn med Problemrapportering posten.
► Spara loggar knappen sparar en kopia av den aktuella systemloggen till en ny fil så att den senare kan skickas till utvecklarna. Den ska möjliggöra dig att direkt tillfoga din kommentar.
► Loggarna kan laddas upp på tre sätt:
 • Ladda upp dem till web server (ant.yq.cz)
 • Föra över till enhet som är ansluten via Bluetooth.
 • Laddas ner (t.ex. till en dator) med hjälp av USB.
► OBS! Alla loggfiler raderas om appen avinstalleras!