App för tidskontrollfuntionär i PreO

Version: 4.8.1(6)
Översättning: Silvie Cinková, Martin Jullum, Martin Fredholm
Tack till: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Inledning

► Denna hjälp tjänar till apps användare, dvs. funtionärer och tävlande. Anvisningar för arrangörer hittas på appens webbsajt http://ant.yq.cz.
► Appen får konfigureras för den tävling som den ska användas för. Konfigureringsproceduren beror på om arrangören har förberett konfigurationen åt funktionärer (och placerat den på en webbserver eller kopierat den till mobiltelefoner/plattor) eller om man måste konfigurera appen själv (arrangören har inte delat ut den eller du just håller på att bekanta dig med appen). Vid första varianten kan man helt ignorera vissa delar av anvisningarna.
► Hela konfigurationen är täckt med menyposterna Inställningar, Tävling, Stationer och ev. Startlista och Kartor (se vederbörande hjälpposter).
► Så snart konfigurationen är klar, kan du byta till inmatning/tidtagning genom att klicka på raden med din station.
► Val av tävlande görs efter deras startnummer eller namn från startlistan eller du kan skriva in deras namn manuellt. Så snart tävlande är klar på posten, lagras deras resultat på disken.
► Ladda din telefon ordentligt och klippa dina naglar före tävlingen. :-) Eller tänk på att skriva med fingertopparna.

Ändra inställningar

► Om man inte trivs med telefonens/tabletens förinställda språk eller detta språk inte stöds, kan man välja ett annat stött språk. Efter språkbytet rekommenderas emellertid att starta om appen.
► ANT kräver en angiven arbetsmapp. Vanligtvis så väljer ANT den själv, men ibland får en offentligt tillgänglig mapp sättas manuellt.
► Innan du börjar tidtagningen listar ANT anvisningarna som man ska meddela den tävlande. De har två delar, en meddelas innan skärmarna visas och den andra efteråt. Man kan välja om de visas på en skärm eller två.

Ange behörigheter

► ANT behöver tillåtelse att ändra inställningarna för telefonen/plattan så att den kan hindra automatisk nedsläckning av skärmen.
 • Om åtkomst nekas så bör du manuellt ställa in viloläget för skärmen till flera minuter.
► ANT behöver åtkomst till "Stör Ej" mode inställningen så att inkommande samtal kan avvisas under den tid tå tidtagning sker.
⚠ Så kan vissa telefoner gå runt denna avvisning. Man bör därför testa att ringa upp medan tidtagning pågår! ⚠
 • Om åtkomst nekas bör du manuellt hindra att samtal kan tas emot.

Konfigurera tävling

► Inför inmatning/tidtagning vid en ny tävling bör man använda Ta bort aktuell tävling knappen för att radera gamla tävlingsdata. Du kommer även att bli tillfrågad om gamla sparade resultat.
 • Svara Nej i normala fall. Filer från gamla evenemang ställer inte till problem och kan senare användas till ytterligare undersökning.
 • Svara Ja om du har prövat appen inför en tävling och sparat meningslös data.
► Om tävlingsdata kan laddas ner från arrangören så anger man bara rätt Kongfigurationsfil enligt instruktion från arrangören (se Välj resurs hjälp) och appen laddar konfigurationen.
► Tävlingens ID behövs för att identifiera tävlingen när flera resultatfilar bearbetas. Om tävlingsdata finns på en server kan en lista på tävlingar laddas ner (om servern stödjer detta) och sedan kan en tävling väljas genom (med förstoringsglassknappen) att klicka på den i listan.
► Om man inte har tillgång till rätt konfiguration för nedladdning så kan man även behöva ange några andra inställningar:
 • Ifall tävlingen äger rum på en annan dag, kan Tävlingsdatum anges.
 • Appen kan antingen endast kontrolleras av funktionären, eller bli konfigurerad av funktionären åt tävlande för att tävlanden ska själva svara och funktionären spara resultat.
 • Man kan även ange om en extra tidtagare används och båda tiderna ska sparas till resultatfilen.
 • Innan du börjar tidtagningen listar ANT anvisningarna som man ska meddela den tävlande. De kan vara på engelska eller på appens språk (svenska). Man kan välja om de visas på en skärm eller två, vilka meddelanden (frågor) som kommer att visas och i vilken ordning.

Konfigurering av stationer

► Om stationerna har konfigurerats med data från arrangören ska du bara aktivera stationer du ska betjäna genom att klicka på omkopplaren vid radens början.
► Innan du börjar tidsmätningen listar ANT anvisningar som du ska meddela de tävlande. Dessa anvisningar innehåller även antalet skärmar. Om antalet inte är konfigurerat av arrangören, så sätts det automatiskt till 6 skärmar. Om du råkar ha ett annat antal skärmar vid din station kommer anvisningarna att vara missledande. Därför kan du korrigera antalet skärmar själv. utan att gå in i redigeringsläget.
► Om man inte har data från arrangören, får man mata in data själv i redigeringläget, vilket man kan skifta till genom att trycka på knappen i hörnet uppe till höger. Nya stationer kan läggas till med Lägg till knappen. Station data:
 • Station: Klass (om arrangören har bestämt, t.ex. kategori, etapp, start)
 • Stationsnummer/course
 • Antal skärmar på stationen
 • Zero-svar är tillåtet
 • Antal uppgifter på stationen/course
 • Total maxtid i sekunder
 • Antall sekunder innan maxtiden för at varna den tävlande.
► Om flera kategorier (klasser) finns vid en station kan man gruppera dem så att deras startlistor slås samman (således så väljs tävlande från en enda lista) och enligt den valda tävlanden väljer ANT stationen själv. Gruppering kan sättas på med ikonen med huvuden och efter att Färdig knappen har tryckts fortsätter dialogen med en ruta där man tilldelar stationer till grupper.
► Alla inställningsändringar måste bekräftas med Färdig knappen.

Configure Courses

► If you have course configuration data from the organiser, don't need to visit this page.
► If you have no data from the organizer, you must enter course data in editing mode, which you can switch to by pressing the button in the top right corner. New course parts can be added by the Lägg till button. Course parameters:
 • Klass (if defined by the organizer, e.g. category, stage, heat)
 • Stationsnummer/course
 • Antal skärmar på stationen
 • Zero-svar är tillåtet
 • Antal uppgifter på stationen/course.
► You must confirm your changes by pressing the Färdig button.

Inläsning och visning av startlistan

► Appen kan arbeta med startlistan i flera olika lägen:
 • Startlista används inte (val Utan startlista).
 • Exempel på startlista för test.
 • Arrangören inkluderade startlistan i konfigurationsfilen (i så fall behöver inte något göras, startlistan kommer att laddas ned automatiskt).
 • Arrangören publicerade startlistan på webb och inkluderade dess URL i konfigurationen. I så fall kan startlistan laddas ned med en pilknapp.
 • Arrangören har gjort startlistan tillgänglig som en fil. I så fall räcker det att uppge dess sökväg (se anvisningen för Välj resurs dialogen) och startlistan laddas ner.
► När startlistan är nerladdad, kan man visa den genom att klicka på förstoringsglassknappen.

Kartornas konfiguration

► Om man vill använda kartor måste man definiera kartornas källa:
 • Om det handlar om en webbkälla, fyll i URL och efter att tararkivet med kartorna har laddats ned kommer det att packas upp i en intern mapp.
 • Om kartorna redan finns i det lokala filsystemet, anges rotmappen (med kartor eller med per-klass mappar med kartor)
► Medan svaren håller på att fyllas i är telefonen satt i lödrätt eller vågrätt läge. Vågrätt läge är bättre för funktionären, medan lödrätt läge kan vara bättre för tävlanden med kartläget påsatt.
► Man måste sätta följande attribut för varje station:
 • Kartavbildningens zoom (i %) .
 • Ange om kartan är komplett (med kontrollbeskrivning och Nordpilen), eller om kartan och beskrivningen finns i skilda filer
 • Moturs rotationsvinkel krävs (motsvarar siktriktning i grader)
 • Ange om kartan ska skäras till rund form.
► Kartor för en station kan förhandsgranskas genom att trycka på förstoringsglasknappen.
► Tryck Färdig när du är klar med ändringarna.

Välj resurs

► Denna dialog används vid olika tillfällen när en källa eller ett dataöverföringsmål behöver väljas. Om du bara är funktionär så kommer du vanligtvis att använda denna dialog bara en gång för att välja källa med tävlingskonfiguration från arrangören.
► Källan/målet kan finnas på en lokal disk i mobiltelefonen/plattan, på en apparatus kopplad med Bluetooth, eller de kan vara en HTTP eller HTTPS webb server.
 • Om filen finns på lokal disk kan filsökvägen fyllas i manuellt eller väljas i filsystemet med förstoringsglassknappen.
 • Om filen finns på en server så får man skriva ner eller kopiera URL adressen (när adressen inte finns bland de förinställda). Vanligtvis behövs också andra uppgifter (t. ex. lösenord, tävlingens ID, osv.) som arrangören ska tillhandahålla.
► Om data inte är i UTF-8 kodning, måste kodningen anges.
► For HTTP uploads, you can specify the timeout to prevent an extremely long wait in case of network problems.

Val av tävlande

► Om en startlista är laddad kan man skriva en del av namnet eller nummret (med vilket man kan undvika diakritiken) och en rullningsbar filtrerad lista på tävlanden kommer att dyka upp. Om man anger ett mellanslag som söksträng visas hela startlistan.
► När man använder appens numeriska knappar kommer en filtrerad lista endast att dyka upp efter ett klick på filter-knappen (tratt) eller när valet är unik.
► Full tratt visar alla tävlande, tom tratt bara de som ännu inte har avslutat den aktuella stationen/course.
► Bäst är att hålla telefonen/plattan lodrätt, eftersom listan på tävlande kommer att dyka upp omedelbart.
► Med telefonen i vågrätt läge kan du uppnå en liknande effekt genom att trycka Färdig när du har fyllt i en tillräcklig del av ett nummer eller ett namn.
► Om man vill mäta tiden på en tävlande som inte finns med på startlistan (eller om man inte har någon startlista) måste man ange den tävlandes hela namn manuellt.

Notering av svar och tidsmätning

► Så snart du har tryckt NU! sätter tidtagningen igång och svarsknappar (inkl. knapp X för ogiltigt svar) visar sig.
► Efter det sista svaret eller när tiden är över visar sig visserligen Stopp-knappen (med en svart kvadrat som ikon), men stoppuren stoppas inte och svar noteras fortsatt för att förhindra ett oavsiktligt felaktigt avbrott.
► Om man har tryckt på fel svarsknapp, tryck den riktiga efteråt och fortsätt. Om man tar fel på en helt irrelevant knapp, fortsätt bara. Appen möjliggör korrekturer före datalagringen.
► Om man råkar ha tryckt på NU! knappen för tidigt har man två val:
 • Antingen bara klicka vilket svar som helst, ta sedan bort posten och återvänd till mätningsstart.
 • Om det har blivit bara ett par sekunder, låt mätningen pågå, avsluta startproceduren och tryck på X svar samtidigt med den verkliga starten. Senare kan du ta bort detta första "svar" och skjuta upp starten (använd Skjut upp start knappen).
► Om ett samtal ankommer under mätningen kan en telefonappruta dyka upp för en stund och övertäcka skärmen. I så fall ska man inte göra nånting, rutan försvinner genast utan att avbryta mätningen.
► Det enda sättet att lämna tidsmätningsrutan är att trycka Stoppa-knappen.

Inspelning av svar och tider

► Efter stoppuren har stoppats, visas den tävlandes fullständiga resultat. I undantagsfall, när ett problem har uppstått, kan funktionären ändra den tävlandes val, både svaren och tiden.
► Om man råkar ha fyllt i fel tävlande, kan man korrigera det manuellt eller välja den rätta från startlistan med förstorningsglassknappen (efter valet kan du återkomma till redigeringsläget med kryssknappen).
► Man kan fylla i ett oinmatat svar. Använd detta när tävlande vänder två kartor på en gång.
► Man kan ändra på ett svar med att klicka på svarknappen.
► Man kan ta bort ett oavsiktligt inmatat svar och appen tillåter att den ursprungliga tiden bibehålls eller att en senare tid används.
 • Svara Ja om du har tryckt på fel knapp vid tävlandes svar och korrigerat svaret efteråt.
 • Svara Nej om du oavsiktligt tryckt på en knapp även om tävlande inte hade svarat.
► Med knappar +1/-1 kan man ändra totaltiden sekundvis upp och ned.
► Det rekommenderas att notera alla ändringar i Kommentar dialogruta.
► Alla ändringar kan återkallas med Återställa knappen.
► Hela posten kan också slutgiltigt raderas med Ta bort knappen.
► Det enda viset att lämna dialogen är att trycka på knappen Spara.
► Om du lämnar rutan innan du har kopierat svaren och tiden till tävlandens kort kan du använda Resultat menyn för att se dem.
► If you find an error after saving a result, you can restart this dialog from the main menu Special Actions item.

Punching answers on course

► After starting the timer, you see buttons for all tasks on the course.
► Punching of an answer is invoked by doubleclicking to particular button with the task number. Then, all possible answer buttons occur and you select one by doubleclicking on it.
► After punching an answer, it is shown on particular task button. You can later change the answer by clicking on it again.
► After completing all tasks, you doubleclick on the Stop button.

Förvaltning av resultat

► Sidan Resultat visar alla resultatfiler som har sparats på telefonens/plattans lokaldisk. Filarna kan visas, raderas och laddas upp.
► Den viktiga informationen (total tid och svar) placeras omedelbart efter den tävlandes namn, i resultatfilens rad.
► Resultaten kan laddas upp på tre sätt:  • Ladda upp till en webbserver (inloggningsuppfifter kan krävas vilka kan anges i konfigurationen för uppladdning).
 • Överföring till enhet via Bluetooth.
 • Nedladdning (vanligtvis till en PC) via USB.
► Om det finns resultat som inte har laddats upp så har tillhörande knapp en grön ram.
► OBS! Alla resultatfilar raderas vid avinstallation av appen!

Automatisk result uppladdning

► Appen har flera lägen för resultatuppladdning, du kan skifta mellan dem beroende på kopplingskvalitet:
 • Manuell - uppladdningen börjar på kontrollantens begäran med en klick på uppladdningsknappen vid en viss rad på Resultat skärmen.
 • Automatisk - uppladdning börjar efter att varje tävlandes resultat har sparats.
 • Satsvis - uppladdning upprepas efter ett antal tävlande, appen ber dig om tillåtelse till ett uppladdningsförsök. I detta fall kan du uppge antal tävlande.
► I det automatiska och satsvisa läget får du uppge timeout för att undvika extrema väntetider vid problem på nätet.
► Om automatisk eller satsvis uppladdning misslyckas, appen erbjuder dig början av string/action_feed dialogen för att ändra parametrar på framtida uppladdningar.
► Det Paketets innehåll valet definieras vanligtvis av arrangörern, det kontrollerar om varje dataöverföring innehåller hela resultatfilen, eller bara posterna sparade efter den senaste lyckade överföringen.
► Alla ändringar måste godkännas med Färdig knappen.

Problemrapportering

► Om du skulle stöta på ett problematiskt beteende i appen, kommer vi att uppskatta att du sparar loggen så snart som möjligt och skickar den till oss med ett kommentar. Du kan börja logg-förvaltningsläget från menyn med Problemrapportering posten.
► Spara loggar knappen sparar en kopia av den aktuella systemloggen till en ny fil så att den senare kan skickas till utvecklarna. Den ska möjliggöra dig att direkt tillfoga din kommentar.
► Loggarna kan laddas upp på tre sätt:  • Ladda upp dem till web server (ant.yq.cz)  • Föra över till enhet som är ansluten via Bluetooth.  • Laddas ner (t.ex. till en dator) med hjälp av USB.
► OBS! Alla loggfiler raderas om appen avinstalleras!