Aplikácia pre rozhodcov na časových kontrolách presnej orientácie

Verzia: 4.8.1(6)
Preklad: Libor Forst, Ján Furucz
Poďakovanie: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Úvod

► Tento help slúži pre užívateľov aplikácie, tzn. rozhodcov a pretekárov. Návod pre usporiadateľov nájdeš na webe aplikácie http://ant.yq.cz.
► Aplikáciu je potrebné nakonfigurovať pre pretek, ktorý budeš merať. Postup konfigurácie je závislý od toho, či usporiadateľ konfiguráciu pre rozhodcov pripravil (a umiestnil na webový server alebo nakopíroval na mobily/tablety), alebo či si musíš aplikáciu nakonfigurovať sám (usporiadateľ konfiguráciu neposkytol alebo si aplikáciu iba skúšaš). Pri prvom variante môžeš určité časti návodu ignorovať.
► Celá konfigurácia je zabezpečená položkami menu Nastavenie, Pretek, Stanovištia a príp. Štartovka a Mapy (pozri súvisiace helpy).
► Ak máš konfiguráciu hotovú, môžeš z hlavnej stránky kliknutím na riadok so svojím stanovišťom odísť na meranie pretekárov.
► Pretekára zo štartovky vyberieš podľa čísla alebo mena, alebo jeho meno napíšeš ručne. Potom, čo pretekár absolvuje stanovište, jeho výsledok sa uloží na disk.
► Pred pretekom si riadne nabi telefón a ostrihaj si nechty. :-) Alebo mysli na to, že musíš stláčať bruškami prstov.

Úprava nastavenia

► Ak ti nevyhovuje nastavený jazyk telefónu/tabletu alebo ak tento jazyk nie je podporovaný, môžeš si zvoliť iný podporovaný jazyk. Po zmene jazyka odporúčame celú aplikáciu reštartovať.
► ANT potrebuje mať nastavený pracovný priečinok. Bežne si ho vyberie sám, ale niekedy je potrebné nejaký verejne prístupný priečinok nastaviť ručne.
► Pred spustením stopiek ANT vypisuje inštrukcie a otázky, ktoré rozhodca musí povedať pretekárom. Majú dve časti, jedna se vraví pred odkrytím lampiónov a druhá potom. Je možné zvoliť, či budú zobrazené na jednej alebo dvoch obrazovkách.

Nastavenie práv

► ANT potrebuje mať právo meniť nastavenia mobilu/tabletu, aby mohol potlačit automatické stmievanie obrazovky.
 • Ak prístup nie je povolený, musíš nastaviť čas automatického stmievania ručne, a to na hodnotu niekoľkých minút.
► ANT potrebuje mať prístup k režimu "Nerušiť", aby mohol blokovať prichádzajúce hovory iba po čas, keď běžia stopky.
⚠ Niektoré telefónne aplikácie sú tak agresívne, že blokovanie ignorujú. Doporučujeme prichádzajúci hovor behom merania vyskúšať! ⚠
 • Pokiaľ prístup nie je povolený, musíš zablokovať prichádzajúce hovory ručne.

Nastavenie preteku

► Pred meraním nového preteku je potrebné zmazať údaje starého preteku tlačidlom Zmaž pretek. Súčasne sa program spýta na zmazanie starých výsledkov.
 • V typickom prípade odpovedz Nie. Súbory zo starých pretekov nijako nevadia a neskôr môžu byť použité pre ďalšiu analýzu.
 • Odpovedz Áno iba v prípade, ak si si pred pretekom aplikáciu iba skúšal a máš uložené nezmyselné údaje.
► Ak usporiadateľ pripravil konfiguráciu, nakonfiguruješ iba položku Konfiguračný súbor podľa inštrukcií od usporiadateľa (pozri návod pre Výber zdroja) a aplikácia si konfiguráciu sama stiahne.
► Položka ID preteku slúži pre rozlíšenie rôzných pretekov pri spracovaní viacerých výsledkových súborov. Ak sťahuješ údaje zo servera a ak server túto funkciu podporuje, môžeš si stiahnuť zoznam pretekov (pomocou ikony s lupou) a pretek vybrať kliknutím na položku zoznamu.
► Ak konfiguráciu vopred pripravenú nemáš, budeš musieť riešiť aj nastavenie ďalších parametrov:
 • Ak sa pretek koná iný deň, je možné stanoviť Dátum preteku.
 • Je možné zadať, či bude aplikáciu ovládať len rozhodca alebo rozhodca iba pripraví meranie pre pretekára a potom, čo pretekár sám zvolí odpovede, rozhodca výsledok uloží.
 • Je možné tiež zadať, že bude prítomný druhý časomerač a do výsledkov sa budú ukladať obidva časy.
 • Pred spustením stopiek ANT vypisuje inštrukcie a otázky, ktoré rozhodca musí povedať pretekárom. Je možné vybrať, či budú po anglicky alebo v jazyku aplikácie (po slovensky), či budú zobrazené na jednej alebo dvoch obrazovkách a čo všetko a v akom poriadku budú obsahovať.

Konfigurácia stanovíšť

► Ak máš stanovištia nakonfigurované údajmi od usporiadateľa, aktivuj iba tie, na ktorých budeš merať, stlačením tlačidla na začiatku riadku.
► Pred spustením stopiek ANT vypisuje pokyn, ktorý je potrebné povedať pretekárom. Tento pokyn zahŕňa aj počet lampiónov. Ak usporiadateľ počty nenakonfiguroval, bude všade 6 lampiónov. Ak máš na stanovišti iný počet lampiónov, bude text pokynu zmätočný. Preto si počet lampiónov môžeš opraviť sám bez toho, že by si vstupoval do editačného režimu.
► Ak údaje od usporiadateľa nemáš, musíš ich zadať sám v editačnom režime, do ktorého prejdeš stlačením tlačidla vpravo hore. Nové stanovište môžeš pridať tlačidlom Pridať. Parametre stanovíšť:
 • Trieda (iba ak ich usporiadateľ eviduje, napr. kategória, etapa, rozbeh)
 • Číslo stanovišťa/trate
 • Počet lampiónov na stanovišti
 • Príznak, či sú možné Zero odpovede
 • Počet úloh na stanovišti/trati
 • Časový limit v sekundách
 • Počet sekúnd pred koncom limitu pre varovanie pretekára.
► Ak má pretek viacej kategórií na jednom stanovišti, môžeš si ich zoskupiť, tým sa zlúčia ích štartovky (to znamená, že vyberáš pretekárov z jedného zoznamu) a podľa vybraného pretekára program sám zvolí stanovište. Zoskupovanie zapneš ikonou s hlavičkami a po stlačení tlačidla Hotovo sa ti objaví pokračovanie dialógu, kde priradíš stanovištia do skupín.
► Dokončenie opráv musíš potvrdiť tlačidlom Hotovo.

Konfigurácia tratí

► Ak máš konfiguráciu tratí od usporiadateľa, nemusíš túto stránku vôbec navštíviť.
► Ak konfiguráciu od usporiadateľa nemáš, musíš ju zadať sám v editačnom režime, do ktorého prejdeš stlačením tlačidla vpravo hore. Novú trať (časť trate) môžeš pridať tlačidlom Pridať. Parametry tratí:
 • Trieda (ak ich usporiadateľ zaviedol, napr. kategória, etapa, rozbeh)
 • Číslo stanovišťa/trate
 • Počet lampiónov na stanovišti
 • Príznak, či sú možné Zero odpovede
 • Počet úloh na stanovišti/trati.
► Zmeny je potrebné potvrdiť tlačidlom Hotovo button.

Načítanie a prehliadanie štartovky

► Aplikácia môže pracovať so štartovkou v niekoľkých rôznych režimoch:
 • Štartovka sa nepoužíva (voľba Bez štartovky).
 • Vzorová štartovka pre testovanie.
 • Usporiadateľ dodal štartovku ako súčasť konfiguračného súboru (v tom prípade nie je potrebné robiť nič, štartovka sa natiahne sama).
 • Usporiadateľ zverejnil štartovku na webe a jej adresu zadal ako súčasť konfigurácie. V tom prípade stačí štartovku stiahnúť tlačidlom so šípkou.
 • Usporiadateľ dodal štartovku ako súbor. V tom prípade stačí zadať jej umiestnenie (pozri návod pre dialóg Výber zdroja) a štartovka sa natiahne.
► Ak je štartovka natiahnutá, je možné si ju prezrieť kliknutím na tlačidlo s ikonou lupy.

Konfigurácia máp

► Ak chceš používať mapy, musíš definovať ich zdroj:
 • V prípade, že mapy sú na webovom servri, zadáš URL a potom, čo sa súbor s mapami stiahne, rozbalí sa do interného adresára.
 • Ak sú mapy už pripravené na lokálnom disku, zadáš iba koreňový adresár (s mapami alebo s podadresármi s mapami pre jednotlivé triedy).
► Pri zázname odpovedí je obrazovka zariadenia napevno otočená. Je možné zvoliť zvislú alebo vodorovnú orientáciu podľa toho, ktorá je lepšia vzhľadom na tvar mapy.
► Pre každé stanovište je potrebné zadať nasledujúce atribúty:
 • Zväčšenie obrázka s mapou (v %).
 • Príznak, či sú mapy kompletné (obsahujú popisy a šípku na sever) alebo sú mapy a popisy v zvláštnych súboroch.
 • Požadované otočenie mapy doľava (tj. azimut smeru pohľadu).
 • Príznak, či má byť mapa orezaná do kruhu.
► Mapy pre stanovište je možné si prezrieť kliknutím na tlačidlo s ikonou lupy.
► Dokončenie opráv musíš potvrdiť tlačidlom Hotovo.

Výber zdroja

► Tento dialóg sa volá pri rôznych príležitostiach, keď je potrebné vybrať nejaký zdroj alebo cieľ údajového prenosu. Ak si rozhodca, dialóg použiješ zvyčajne iba raz, pre voľbu zdroja, kde se nachádza konfigurácia preteku dodaná usporiadateľom.
► Zdroj/cieľ sa môže nachádzať na lokálnom disku mobilu/tabletu, na zariadení pripojenom cez Bluetooth, alebo ním môže byť HTTP resp. HTTPS webový server.
 • V prípade umiestnenia na lokálnom disku je možné cestu napísať ručne alebo umiestnenie vyhľadať pomocou prechádzania disku (tlačidlo s lupou).
 • V prípade umiestnenia na servri je potrebné napísať alebo skopírovať URL adresu (ak adresa nie je niektorá z prednastavených). Zvyčajne bude tiež potrebné zadať aj niektoré ďalšie údaje (napr. heslo, ID preteku a pod.), ktoré poskytne usporiadateľ.
► Ak údaje nie sú v znakovej sade UTF-8, je potrebné znakovú sadu zadať.
► Pre HTTP uploady môžeš nastaviť časový limit, aby sa predišlo dlhému čakaniu v prípade problémov zo sieťou.

Výber pretekára

► Ak máš štartovku, môžeš napísať akúkoľvek časť mena alebo čísla (je možné sa úplne vyhnúť častiam mena obsahujúcim diakritiku) a objaví sa vyfiltrovaný zoznam pretekárov, v ktorom môžeš rolovať. Ako hľadaný reťazec môžeš napísať aj medzeru, potom sa vypíše celá štartovka.
► Ak vyberáš pomocou tlačidiel s číslicami, zobrazí sa ti zoznam pretekárov až po kliknutí na tlačidlo filtra (lievik) alebo ak je voľba jednoznačná.
► Plný lievik ukazuje celú štartovku, prázdný iba pretekárov, ktorí stanovište/trať ešte neabsolvovali.
► Je lepšie vyberať pretekára vo zvislej polohe telefónu/tabletu, pretože zoznam vyhovujúcich pretekárov sa rovno zobrazuje.
► Vo vodorovnej polohe môžeš podobný efekt dosiahnuť tým, že po zadaní dostatočne dlhej časti čísla alebo mena stlačíš Hotovo.
► Ak chceš merať pretekára, ktorý nie je v štartovke (alebo štartovku nemáš), musíš zadať celé meno ručne.

Záznam odpovedí a meranie času

► Ako náhle stlačíš tlačidlo TERAZ!, rozbehne sa čas a objavia sa tlačidlá pre odpovede (vr. tlačidla X pre akúkoľvek neplatnú odpoveď).
► Po poslednej odpovedi alebo vypršaní času sa objaví tlačidlo Stop (čierny štvorček), ale stopky se nezastavia a aj ďalšie odpovede a časy sa zaznamenávajú pre prípad chyby.
► Ak stlačíš zlé tlačidlo odpovede, stlač správne tlačidlo a pokračuj ďalej. Pokiaľ stlačíš nejakú "odpoveď" omylom, pokračuj ďalej. Aplikácia umožní vykonať pred uložením opravu chýb.
► Ak si stlačil tlačidlo TERAZ! predčasne, máš dve možnosti:
 • Naklikaj akékoľvek odpovede, potom zmažeš záznam a vrátiš sa znovu na štart merania.
 • Ak sa jedná iba o pár sekúnd, necháš čas bežať, dokončíš prípravu štartu a v okamihu skutočného štartu stlačíš "odpoveď" X. Aplikácia ti následne dovolí tento prvý úsek času vymazať (tlačidlom Posun štartu).
► Ak počas merania príde hovor, môže sa na chvíľu objaviť okno telefónnej aplikácie, ktoré zakryje obrazovku. V takom prípade nie je potrebné nič robiť, okno v okamihu zmizne, bez prerušenia merania.
► Jediný spôsob, ako okno pre meranie času opustiť, je stlačenie tlačidla Stop.

Zápis odpovedí a časov

► Po zastavení času sa zobrazí kompletný výsledok pretekára. Vo výnimočnom prípade, ak sa vyskytol problém, môžeš opraviť meno pretekára, výsledný čas a odpovede.
► Ak si pred meraním zadal zlého pretekára, môžeš meno zmeniť ručne, alebo vybrať správneho zo štartovky pomocou ikony s lupou (po výbere pretekára sa vrátiš do editácie ikonou s "fajkou").
► Môžeš vložiť nezaznamenanú odpoveď. Typické použitie je v situácii, keď pretekár otočí dve mapy naraz.
► Môžeš zmeniť ľubovoľnú odpoveď stlačením tlačidla odpovede.
► Omylom zadanú odpoveď môžeš vymazať, pričom aplikácia ponúkne, či chceš čas posunúť alebo zachovať pôvodný čas odpovede.
 • Odpovedz Áno, ak si stlačil zlé tlačidlo v okamihu, keď pretekár odpovedal a potom si odpoveď opravil.
 • Odpovedz Nie, ak si stlačil tlačidlo omylom, bez toho, aby pretekár vôbec odpovedal.
► Celkový čas môžeš tlačidlami +1/-1 posúvať o sekundu hore alebo dolu.
► Odporúčame okomentovať zmeny v políčku Komentár.
► Všetky urobené zmeny môžeš odvolať tlačidlom Obnoviť.
► Záznam môžeš neodvolateľne vymazať tlačidlom Odstrániť.
► Jediný spôsob ako je možné ukladanie výsledkov opustiť, je stlačenie tlačidla Uložiť.
► Ak ukončíš dialóg skôr, ako opíšeš údaje do pretekárovho preukazu, môžeš ísť do menu Výsledky a výsledok si tam prečítať.
► Ak objavíš chybu až po uložení výsledku, môžeš tento dialóg znova spustiť z hlavného menu položkou Špeciálne akcie.

Razenie odpovedí na trati

► Po štarte stopiek, uvidíš tlačidla jednotlivých úloh (častí) trate.
► Razenie odpovede vyvoláš dvojklikom na tlačidlo úlohy. Objavia sa tlačidla pre všetky možné odpovede a kliknutím na jedno z nich vyberieš svoju odpoveď.
► Po zadaní odpovede sa objaví na príslušnom tlačidle úlohy. Svoju odpoveď môžeš neskôr zmeniť novým dvojklikom na tlačidlo úlohy.
► Po orazení všetkých úloh zastavíš stopky dvojklikom na tlačidlo Stop button.

Správa výsledkov

► Stránka Výsledky ukazuje všetky výsledkové súbory, ktoré sú uložené na vnútornom disku mobilu/tabletu. Môžeš ich prezerať, zmazať a nahrať.
► Podstatné informácie (celkový čas a odpovede) sú na riadku výsledkového súboru uložené bezprostredne za menom pretekara.
► Uploadovať výsledky môžeš troma spôsobmi:
 • Pomocou HTTP/HTTPS ich nahrať na server (táto akcia môže byť zabezpečená heslom, ktoré musíš v konfigurácii nahratia zadať).
 • Preniesť ich na zariadenie pripojené pomocou Bluetooth.
 • Stiahnuť ich cez USB.
► Ak niektorý súbor obsahuje výsledky, ktoré ešte neboli uploadované, má príslušné tlačidlo zelený okraj.
► POZOR! Odinštalovaním aplikácie sa všetky výsledkové súbory odstránia!

Automatický prenos výsledkov

► Aplikácia má niekoľko rôznych režimov prenosu výsledkov, medzi ktorými sa môžeš prepínať podľa aktuálneho stavu siete:
 • Manuálny - Prenos je vyvolaný na žiadosť rozhodcu, stlačením tlačidla pre upload na zodpovedajúcom riadku obrazovky Výsledky.
 • Automatický - Prenos je zahájený po uložení výsledku každého pretekára.
 • Dávkový - Prenos sa opakuje vždy po niekoľkých pretekároch, aplikácia ťa predtým požiada o súhlas zahájiť prenos. Počet pretekárov môžeš konfigurovať.
► Pre automatický a dávkový režim môžeš nastaviť časový limit, aby sa predišlo dlhému čakaniu v prípade problémov siete.
► Pokiaľ automatický alebo dávkový prenos zlyhá, aplikácia ti ponúkne naštartovanie dialógu Automatický prenos výsledkov, aby si mohol upraviť parametre ďalších prenosov.
► Voľbu Prenášaný obsah zvyčajne predpisuje usporiadateľ. Definuje, či aplikácia má prenášať vždy kompletný výsledkový súbor, alebo iba tie záznamy, ktoré neboli zatiaľ odoslané.
► Všetky zmeny musíš potvrdiť tlačidlom Hotovo.

Hlásenie problémov

► Ak zaznamenáš problematické správanie aplikácie, veľmi by sme ocenili, keby si okamžite, ako to je možné, uložil logy aplikácie a neskôr nám ho poslal s nejakým komentárom. Patričný modul vyvoláš v menu položkou Hlásenie problémov.
► Tlačidlom Ulož logy uložíš aktuálné logy do nového súboru, aby sa neskôr mohli poslať vývojárom, a súčasne môžeš rovno doplniť komentár.
► Uploadovať logy môžeš troma spôsobmi:
 • Pomocou HTTP ich nahrať rovno na server (ant.yq.cz).
 • Preniesť ich na zariadenie pripojené pomocou Bluetooth.
 • Stiahnuť ich cez USB.
► POZOR! Odinštalovaním aplikácie sa všetky súbory logov odstránia!