Aplikácia pre rozhodcov na časových kontrolách a razenie presnej orientácie

Verzia: 4.9.2(21)
Preklad: Libor Forst, Ján Furucz
Poďakovanie: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Úvod

► Tento help slúži pre užívateľov aplikácie, tzn. rozhodcov a pretekárov. Návod pre usporiadateľov nájdeš na webe aplikácie http://ant.yq.cz.
► ANT môže pracovať v niekoľkých režimoch:
 • Záznam odpovedí a meranie času na časovke rozhodcom.
 • Voľba odpovedí a meranie času na časovke pretekárom.
 • Razenie odpovedí pretekárom na zariadeniu, ktoré si nesie na trati (mobilný preukaz).
 • Razenie odpovedí pretekárom na zariadeniu umiestenom na raziacom stanovišti.
 • Štartovacie a cieľové zariadenie.
► Aplikáciu je potrebné nakonfigurovať pre konkrétny pretek. Postup konfigurácie je závislý od toho, či máš konfiguračný súbor (pripravený usporiadateľom preteku alebo stiahnutý vzor zo servera ant.yq.cz) alebo či si musíš aplikáciu nakonfigurovať sám.
► Ak si chceš aplikáciu len vyskúšať na pripravenom vzore, na úvodnej obrazovke stlačíš tlačidlo Ukážka a vyberieš požadovanú ukážku. ANT si konfiguráciu sám stiahne, na obrazovke sa objaví dialóg pre výber pretekára (pozri Výber pretekára) a aplikácia je pripravená k použitiu.
► Ak máš pripravenú konfiguráciu od usporiadateľa, na úvodnej obrazovke stlačíš tlačidlo Pretek, vyberieš zo zoznamu server, kde je konfigurácia uložená, napokon vyberieš správny pretek a ANT si opäť konfiguráciu sám stiahne. Ak si rozhodca na časovke, budeš zvyčajne musieť navštíviť ešte menu Stanovištia (pozri Konfigurácia stanovíšť a tratí), aby si aktivoval stanovište, kde budeš merať.
► Ak konfiguráciu pripravenú nemáš, budeš musieť postupne navštíviť položky menu Nastavenie, Pretek, Stanovištia a príp. Štartovka a Mapy (pozri súvisiace helpy).
► Ak máš konfiguráciu hotovú, objaví sa Ti obrazovka pre výber pretekára (pozri Výber pretekára) a môžeš odísť na meranie pretekárov alebo razenie odpovedí.
 • Používanie aplikácie na časovke popisuje kapitola Rozhodca na časovke.
 • Razenie do mobilného preukazu popisuje kapitola Razenie do mobilného preukazu.
 • Razenie na raziacom stanovišti popisuje kapitola Razenie na raziacom stanovišti.
 • Na štartovacom stanovišti sa iba identifikuješ, potom sa sám odštartuješ a ANT zaznamená tvoj štartový čas.
 • Na cieľovom stanovišti sa iba identifikuješ a ANT zaznamená tvoj cieľový čas.
► Pred pretekom si riadne nabi telefón a ostrihaj si nechty. :-) Alebo mysli na to, že musíš stláčať bruškami prstov.

Úprava nastavenia

► Ak ti nevyhovuje nastavený jazyk telefónu/tabletu alebo ak tento jazyk nie je podporovaný, môžeš si zvoliť iný podporovaný jazyk. Po zmene jazyka odporúčame celú aplikáciu reštartovať.
► ANT potrebuje mať nastavený pracovný priečinok. Bežne si ho vyberie sám, ale niekedy je potrebné nejaký verejne prístupný priečinok nastaviť ručne.
► Pri meraní na časovke ANT vypisuje inštrukcie a otázky, ktoré rozhodca musí povedať pretekárom. Majú dve časti, jedna se vraví pred odkrytím lampiónov a druhá potom. Je možné zvoliť, či budú zobrazené na jednej alebo dvoch obrazovkách.
► V režime razenia odpovedí je možné sa chrániť pred neúmyselným dotykom na mobile tým, že nastavíš, že výber úlohy musíš potvrdiť buď povinným dvojklikom, alebo zvláštnym potvrdzovacím tlačidlom.

Nastavenie systémových práv

► ANT potrebuje mať právo meniť nastavenia mobilu/tabletu, aby mohol potlačiť automatické stmievanie obrazovky.
 • Ak prístup nie je povolený, musíš nastaviť čas automatického stmievania ručne, a to na hodnotu niekoľkých minút.
► ANT potrebuje mať prístup k režimu "Nerušiť", aby mohol blokovať prichádzajúce hovory iba po čas, keď bežia stopky.
⚠ Niektoré telefónne aplikácie sú tak agresívne, že blokovanie ignorujú. Odporúčame prichádzajúci hovor behom merania vyskúšať! ⚠
 • Pokiaľ prístup nie je povolený, musíš zablokovať prichádzajúce hovory ručne.

Nastavenie preteku

► Pred použitím ANTa pre nový pretek je potrebné zmazať konfiguráciu starého preteku tlačidlom Zmaž pretek. Ak existujú staré výsledkové súbory, program sa spýta, či ich má zmazať.
 • V typickom prípade odpovedz Nie. Súbory zo starých pretekov nijako nevadia a neskôr môžu byť použité pre ďalšiu analýzu.
 • Odpovedz Áno iba v prípade, ak si si pred pretekom aplikáciu iba skúšal a máš uložené nezmyselné údaje.
► Ak máš k dispozícii hotovú konfiguráciu, nastavíš iba položku Konfiguračný súbor podľa inštrukcií od usporiadateľa (pozri Výber zdroja) a aplikácia si konfiguračný súbor sama stiahne. Tým je konfigurácia dokončená a môžeš stránku opustiť tlačidlom Hotovo.
► Ďalšie kroky sa ťa týkajú väčšinou len v prípade, že pretek konfiguruješ sám.
► Položka ID preteku slúži pre rozlíšenie rôznych pretekov pri spracovaní viacerých výsledkových súborov.
► Ak pretek konfiguruješ inokedy ako v deň konania, je možné dátum konania zmeniť.
► V režime mobilného preukazu môžeš voliť, či pretekári môžu odpovedať v ľubovoľnom poradí a či smú opravovať odpovede.
► Pre testovanie aplikácie môžeš zapnúť Testovací režim, kedy ANT nenastavuje režim Nerušiť a stmievanie obrazovky.
► Je možné zvoliť formu identifikácie pretekára. Okrem výberu alebo zadaní mena alebo štartového čísla je tiež možné používať NFC čipy. V tom prípade je možné zvoliť, či sa majú neznáme čipy priraďovať pretekárom zo štartovky.
► Je možné zamknúť menu, aby pretekári nemohli meniť nastavenia preteku. Pre rozhodcov je potom potrebné nastaviť PIN resp. sadu čísel čipov, ktoré menu zase odomknú.
► U časovky je možné zadať, či bude prítomný druhý časomerač a do výsledkov sa budú ukladať obidva časy.
► Pokyny, ktoré sa zobrazujú alebo hovoria pretekárom, môžu byť buď po anglicky alebo v jazyku aplikácie (po slovensky).
► Pri meraní na časovke ANT vypisuje inštrukcie a otázky, ktoré rozhodca musí povedať pretekárom. Majú dve časti, jedna se vraví pred odkrytím lampiónov a druhá potom. Je možné zvoliť, či budú zobrazené na jednej alebo dvoch obrazovkách.
► Je možné tiež voliť, ktoré inštrukcie a otázky a v akom poriadku sa majú hovoriť.

Konfigurácia stanovíšť a tratí

► Ak máš pretek nakonfigurovaný údajmi od usporiadateľa, táto konfigurácia je triviálna:
 • Pre meranie na časovke alebo razenie na raziacom stanovišti iba skontroluj a príp. nastav aktiváciu správnych stanovíšť (tlačidlom na začiatku riadky stanovište).
 • Na časovke ešte môžeš skontrolovať a príp. opraviť počet lampiónov, aby si pretekárom dával správny pokyn.
► Ak pretek konfiguruješ sám, musíš parametre stanovíšť/tratí zadať sám v editačnom režime, do ktorého prejdeš stlačením tlačidla vpravo hore. Parametre stanovíšť:
 • Trieda (iba ak ich usporiadateľ eviduje, napr. kategória, etapa, rozbeh)
 • Číslo stanovišťa/trate
 • Počet lampiónov na stanovišti
 • Príznak, či sú možné Zero odpovede
 • Počet úloh na stanovišti/trati
 • Časový limit v sekundách (iba na časovkách)
 • Počet sekúnd pred koncom limitu pre varovanie pretekára (iba na časovkách).
► Nové stanovište alebo úsek trati môžeš pridať tlačidlom Pridať.
► Dokončenie opráv musíš potvrdiť tlačidlom Hotovo.

Načítanie a prehliadanie štartovky

► Aplikácia môže pracovať so štartovkou v niekoľkých rôznych režimoch:
 • Štartovka sa nepoužíva (voľba Bez štartovky).
 • Vzorová štartovka pre testovanie.
 • Štartovka je súčasťou konfiguračného súboru (v tom prípade nie je potrebné robiť nič, štartovka sa natiahne sama).
 • Usporiadateľ zverejnil štartovku na webe a jej adresu zadal ako súčasť konfigurácie. V tom prípade stačí štartovku stiahnuť tlačidlom so šípkou.
 • Usporiadateľ dodal štartovku ako súbor. V tom prípade stačí zadať jej umiestnenie (pozri návod pre dialóg Výber zdroja) a štartovka sa natiahne.
► Ak je štartovka natiahnutá, je možné si ju prezrieť kliknutím na tlačidlo s ikonou lupy.

Konfigurácia máp

► Ak chceš používať mapy, musíš definovať ich zdroj:
 • V prípade, že mapy sú na webovom serveri, zadáš URL a potom, čo sa súbor s mapami stiahne, rozbalí sa do interného adresára.
 • Ak sú mapy už pripravené na lokálnom disku, zadáš iba koreňový adresár (s mapami alebo s podadresármi s mapami pre jednotlivé triedy).
► Pri zázname odpovedí je obrazovka zariadenia napevno otočená. Je možné zvoliť zvislú alebo vodorovnú orientáciu podľa toho, ktorá je lepšia vzhľadom na tvar mapy.
► Pre každé stanovište je potrebné zadať nasledujúce atribúty:
 • Zväčšenie obrázka s mapou (v %).
 • Príznak, či sú mapy kompletné (obsahujú popisy a šípku na sever) alebo sú mapy a popisy v zvláštnych súboroch.
 • Požadované otočenie mapy doľava (tj. azimut smeru pohľadu).
 • Príznak, či má byť mapa orezaná do kruhu.
► Mapy pre stanovište je možné si prezrieť kliknutím na tlačidlo s ikonou lupy.
► Dokončenie opráv musíš potvrdiť tlačidlom Hotovo.

Výber zdroja

► Tento dialóg sa volá pri rôznych príležitostiach, keď je potrebné vybrať nejaký zdroj alebo cieľ prenosu (pre vstup alebo výstup údajov). Ak si rozhodca alebo pretekár, dialóg použiješ zvyčajne iba raz, pre voľbu zdroja, kde sa nachádza konfigurácia preteku dodaná usporiadateľom.
► Zdroj/cieľ sa môže nachádzať na rôznych miestach:
 • V prípade umiestnenia na WWW serveri je potrebné zadať adresu (URL). Výnimkou sú servery ant.yq.cz a preoresultat.se, pri ktorých ANT URL pozná. Okrem adresy býva nutné zadať ešte ID preteku. Ak to server dovoľuje, je možné si kliknutím na tlačidlo s lupou nechať zobraziť všetky preteky a vybrať ten, ktorý potrebuješ.
 • V prípade umiestnenia na serveri bežiacom na inom zariadení s ANTom je potrebné skontrolovať a príp. opraviť IP adresu v URL.
 • V prípade umiestnenia na lokálnom disku mobilu/tabletu je možné cestu k súboru/priečinku napísať ručne alebo umiestnenie vyhľadať pomocou prechádzania disku (tlačidlo s lupou).
 • V prípade umiestnenia na inom zariadení pripojenom cez Bluetooth bude potrebné Bluetooth zapnúť a zariadenia spárovať. Potrebné systémové nastavenie ANT sám vyvolá.
► Prípadné ďalšie údaje (napr. heslo, znakovú sadu a pod.) vyplníš podľa pokynov usporiadateľa.
► Pre HTTP uploady môžeš nastaviť časový limit, aby sa predišlo dlhému čakaniu v prípade problémov zo sieťou.

Výber pretekára

► Meno alebo štartové číslo pretekára môžu byť vybrané zo štartovky alebo zadané ručne. Pretekár sa tiež môže identifikovať priložením NFC čipu k zadnej strane zariadenia. Medzi týmito režimami môžeš prepínať pomocou tlačidiel s ikonami NFC resp. klávesnice.
► Pre výber zo štartovky, môžeš napísať akúkoľvek časť mena alebo čísla (je možné sa úplne vyhnúť častiam mena obsahujúcim diakritiku) a objaví sa vyfiltrovaný zoznam pretekárov, v ktorom môžeš rolovať. Ako hľadaný reťazec môžeš napísať aj medzeru, potom sa vypíše celá štartovka.
► Ak vyberáš pomocou tlačidiel s číslicami, zobrazí sa ti zoznam pretekárov až po kliknutí na tlačidlo filtra (lievik) alebo ak je voľba jednoznačná.
► Plný lievik ukazuje celú štartovku, prázdny iba pretekárov, ktorí stanovište/časť trate ešte neabsolvovali.
► Je lepšie vyberať pretekára vo zvislej polohe telefónu/tabletu, pretože zoznam vyhovujúcich pretekárov sa rovno zobrazuje.
► Vo vodorovnej polohe môžeš podobný efekt dosiahnuť tým, že po zadaní dostatočne dlhej časti čísla alebo mena stlačíš Hotovo.
► Ak chceš merať pretekára, ktorý nie je v štartovke (alebo štartovku nemáš), musíš zadať celé meno ručne.

Rozhodca na časovke

► Ako náhle stlačíš tlačidlo TERAZ!, rozbehne sa čas a objavia sa tlačidlá pre odpovede (vr. tlačidla X pre akúkoľvek neplatnú odpoveď).
► Po poslednej odpovedi alebo vypršaní času sa objaví tlačidlo Stop (čierny štvorček), ale stopky sa nezastavia a aj ďalšie odpovede a časy sa zaznamenávajú pre prípad chyby.
► Ak stlačíš zlé tlačidlo odpovede, stlač správne tlačidlo a pokračuj ďalej. Pokiaľ stlačíš nejakú "odpoveď" omylom, pokračuj ďalej. Aplikácia umožní vykonať pred uložením opravu chýb.
► Ak si stlačil tlačidlo TERAZ! predčasne, máš dve možnosti:
 • Naklikaj akékoľvek odpovede, potom zmažeš záznam a vrátiš sa znovu na štart merania.
 • Ak sa jedná iba o pár sekúnd, necháš čas bežať, dokončíš prípravu štartu a v okamihu skutočného štartu stlačíš "odpoveď" X. Aplikácia ti následne dovolí tento prvý úsek času vymazať (tlačidlom Posun štartu).
► Ak počas merania príde hovor, môže sa na chvíľu objaviť okno telefónnej aplikácie, ktoré zakryje obrazovku. V takom prípade nie je potrebné nič robiť, okno v okamihu zmizne, bez prerušenia merania.
► Jediný spôsob, ako okno pre meranie času opustiť, je stlačenie tlačidla Stop.

Zápis odpovedí a časov

► Po zastavení času sa zobrazí kompletný výsledok pretekára. Vo výnimočnom prípade, ak sa vyskytol problém, môžeš opraviť meno pretekára, výsledný čas a odpovede.
► Ak si pred meraním zadal zlého pretekára, môžeš meno zmeniť ručne, alebo vybrať správneho zo štartovky pomocou ikony s lupou (po výbere pretekára sa vrátiš do editácie ikonou s "fajkou").
► Môžeš vložiť nezaznamenanú odpoveď. Typické použitie je v situácii, keď pretekár otočí dve mapy naraz.
► Môžeš zmeniť ľubovoľnú odpoveď stlačením tlačidla odpovede.
► Omylom zadanú odpoveď môžeš vymazať, pričom aplikácia ponúkne, či chceš čas posunúť alebo zachovať pôvodný čas odpovede.
 • Odpovedz Áno, ak si stlačil zlé tlačidlo v okamihu, keď pretekár odpovedal a potom si odpoveď opravil.
 • Odpovedz Nie, ak si stlačil tlačidlo omylom, bez toho, aby pretekár vôbec odpovedal.
► Celkový čas môžeš tlačidlami +1/-1 posúvať o sekundu hore alebo dolu.
► Odporúčame okomentovať zmeny v políčku Komentár.
► Všetky urobené zmeny môžeš odvolať tlačidlom Obnoviť.
► Záznam môžeš neodvolateľne vymazať tlačidlom Odstrániť.
► Jediný spôsob ako je možné ukladanie výsledkov opustiť, je stlačenie tlačidla Uložiť.
► Ak ukončíš tento dialóg skôr, ako opíšeš údaje do pretekárovho preukazu, môžeš ho znova spustiť akciou Ukáž záznam posledného pretekára položky Špeciálne akcie hlavného menu.
► Kedykoľvek neskôr môžeš tiež prejsť do menu Výsledky a výsledkový súbor si nechať zobraziť.

Razenie do mobilného preukazu

► V režime mobilného preukazu (mobil/tablet si sám nesieš) sa pred štartom najprv identifikuješ, potom vyberieš časť trate, ktorú chceš absolvovať (ak je len jedna časť, tento krok odpadá), a potom sa objaví obrazovka so štartovným tlačidlom (trojuholníček).
► Akonáhle tlačidlo stlačíš, rozbehne sa čas a uvidíš tlačidlá jednotlivých úloh (jednej časti) trati.
► Razenie odpovede vyvoláš kliknutím na tlačidlo s číslom úlohy. Objaví sa tlačidlá pre všetky možné odpovede a kliknutím na jedno z nich vyberieš svoju odpoveď.
► Zvolená odpoveď sa objaví na tlačidle konkrétnej ​​úlohy. Ak je to usporiadateľom povolené, odpoveď môžeš neskôr zmenit.
► Aby si predišiel nechcenému orazení, môžeš medzi jednotlivými odpoveďami stlačiť klávesu Späť alebo tlačidlo Zamknúť. Aplikácia zmizne z displeja a kedykoľvek neskôr si ju môžeš znova vyvolať.
► Po orazení všetkých kontrol zastavíš stopky kliknutím na tlačidlo s štvorčekom. POZOR! Zastavenie stopiek je potrebné potvrdiť do 5 sek stlačením zvláštneho tlačidla.
► ANT má implementované ďalšie ochrany pred neúmyselným dotykom obrazovky, ktoré si môžeš aktivovať v menu Nastavenie (viz Úprava nastavenia).

Razenie na raziacom stanovišti

► Pri razení na raziacom stanovišti sa najprv identifikuješ pomocou NFC čipu alebo menom a štartovým číslom a objaví sa zoznam úloh, na ktoré môžeš na danom raziacom stanovišti odpovedať.
► Výber úlohy urobíš kliknutím kdekoľvek na požadovanom riadku. POZOR! Úlohu musíš vybrať do cca 5 sek., potom ťa ANT odloguje.
► Ak je na stanovišti iba jedna úloha, tento krok odpadá.
► Akonáhle vyberieš úlohu, objavia sa tlačidlá pre všetky možné odpovede a kliknutím na jedno z nich zvolíš svoju odpoveď.
► Výsledok sa ihneď uloží na disk zariadenia a ANT tí ponúkne možnosť pokračovať voľbou ďalšej úlohy (tlačidlo Ďalší) alebo sa odlogovať (tlačidlo Koniec).

Správa výsledkov

► Stránka Výsledky ukazuje všetky výsledkové súbory, ktoré sú uložené na vnútornom disku mobilu/tabletu. Môžeš ich prezerať, zmazať a nahrať.
► Podstatné informácie (celkový čas a odpovede) sú na riadku výsledkového súboru uložené bezprostredne za menom pretekára.
► Uploadovať výsledky môžeš troma spôsobmi:
 • Pomocou HTTP/HTTPS ich nahrať na server (táto akcia môže byť zabezpečená heslom, ktoré musíš v konfigurácii nahratia zadať).
 • Preniesť ich na zariadenie pripojené pomocou Bluetooth.
 • Stiahnuť ich cez USB.
► Ak niektorý súbor obsahuje výsledky, ktoré ešte neboli uploadované, má príslušné tlačidlo zelený okraj.
► Všetky neprenesené výsledkovej súbory môžeš hromadne odoslať tlačidlom vpravo dole (s dvojitou šípkou).
► POZOR! Odinštalovaním aplikácie sa všetky výsledkové súbory odstránia!

Prenos výsledkov

► Aplikácia má niekoľko rôznych režimov prenosu výsledkov, medzi ktorými sa môžeš prepínať podľa aktuálneho stavu siete:
 • Manuálny - Prenos je vyvolaný na žiadosť rozhodcu, stlačením tlačidla pre upload na zodpovedajúcom riadku obrazovky Výsledky.
 • Automatický - Prenos je zahájený po uložení výsledku každého pretekára.
 • Dávkový - Prenos sa opakuje vždy po niekoľkých pretekároch, aplikácia ťa predtým požiada o súhlas zahájiť prenos. Počet pretekárov môžeš konfigurovať.
► Pre automatický a dávkový režim môžeš nastaviť časový limit, aby sa predišlo dlhému čakaniu v prípade problémov siete.
► Pokiaľ automatický alebo dávkový prenos zlyhá, aplikácia ti ponúkne naštartovanie tohto dialógu, aby si mohol upraviť parametre ďalších prenosov.
► Voľbu Prenášaný obsah zvyčajne predpisuje usporiadateľ. Definuje, či aplikácia má prenášať vždy kompletný výsledkový súbor, alebo iba tie záznamy, ktoré neboli zatiaľ odoslané.
► Všetky zmeny musíš potvrdiť tlačidlom Hotovo.

ANT Master Server

► Na niektorom zariadení s ANTom je možné rozbehnúť HTTP server pre sťahovanie konfigurácie a ukladanie výsledkov. Slúži na to položka ANT Master Server menu Špeciálne akcie.
► Pred štartom servera môžeš nastaviť, či podriadená zariadenia budú posielať výsledky na tvoj server, alebo identicky ako tvoje zariadenie.
► Po štarte začne server prijímať výsledkové súbory a počítať, koľko nových záznamov prijal. Vo vhodnom okamihu môžeš server ukončiť, a ak máš nastavené automatické odosielanie výsledkov na cieľový server, ANT sa pokúsi odoslať všetky nové výsledky.

Hlásenie problémov

► Ak zaznamenáš problematické správanie aplikácie, veľmi by sme ocenili, keby si okamžite, ako to je možné, uložil logy aplikácie a neskôr nám ho poslal s nejakým komentárom. Patričný modul vyvoláš v menu položkou Hlásenie problémov.
► Tlačidlom Ulož logy uložíš aktuálne logy do nového súboru, aby sa neskôr mohli poslať vývojárom, a súčasne môžeš rovno doplniť komentár.
► Uploadovať logy môžeš troma spôsobmi:
 • Pomocou HTTP ich nahrať rovno na server (ant.yq.cz).
 • Preniesť ich na zariadenie pripojené pomocou Bluetooth.
 • Stiahnuť ich cez USB.
► POZOR! Odinštalovaním aplikácie sa všetky súbory logov odstránia!