Tidspostapplikasjon for tidsposter i pre-o

Versjon: 4.8.1(6)
Oversettelse: Martin Jullum, Geir Myhr Øien
Takk til: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Introduksjon

► Denne hjelpen er for applikasjonens (appens) brukere, f.eks. funksjonærer og utøvere. Hjelp for arrangører er finne på hjemmesiden http://ant.yq.cz.
► Appen må settes opp og tilpasses den enkelte konkurranse. Hvilken prosedyre som må følges avhenger av om arrangøren har klargjort alle innstillinger for arrangementets funksjonærer (publisert på en web server eller blir kopier ut på den enkelte telefon/nettbrett) eller om man som funksjonær må sette innstillingene i appen selv (dersom arrangøren ikke har publisert innstillingsfilen eller at man kun ønsker å teste ut applikasjonen). I det første tilfellet hvor arrangøren har definert ferdig arrangementet, kan man hoppe over enkelte deler av denne hjelpeteksten.
► Hele arrangement settes opp og klargjøres ved å bruk av følgende menyvalg: Innstillinger, Konkuranse, Stasjoner og eventuelle Startliste og Kart (se egen hjelpetekst).
► Når innstillingene er satt, kan du starte å registrere svar og ta tiden på deltakerne ved å klikke på raden med ditt stasjons-/løypenummer på hovedmenyen.
► Angi aktuell deltaker ved å velge en person fra startlisten, eller ved å skrive inn han/hennes navn manuelt. Etter gjennomført tidspost-/TempO stasjon, vil appen lagre deltakerens resultat til lokal disk.
► Før konkurransen starter, påse at du har fulladet telefon/nettbrett og klipp fingerneglene. :-) Husk at du må benytte fingertuppene.

Instillingspreferanser

► Hvis du ikke vil bruke standard språket på din telefon/nettbrett, eller at dette språket ikke støttes, kan du velge å benytte ett annet språk appen støtter. En omstart av applikasjonen er å anbefale etter bytte av språk.
► ANT er avhengig av at det er definert en arbeidsmappe. Normalt vil ANT velg en mappe selv, men noen ganger må man manuelt velg en mappe som er allment tilgjengelig selv.
► Før tidtakningen starter viser ANT den informasjonen og de spørsmålene som deltakeren skal få. Informasjonen er to-delt: informasjonen som skal gis før og etter deltakeren får utdelt kartene. Du kan velge om ANT skal vise informasjonen i to ulike skjermbilder, eller alt i et skjermbilde.

Innstillinger, rettigheter

► ANT trenger tillatelse for å endre de generelle innstillingene på telefon / nettbrett slik at den kan deaktivere funksjonen som automatisk skrur av skjermen.
 • Hvis tilgangen er deaktivert bør du manuelt sette tiden før skjermen skrur seg av til flere minutter.
► ANT trenger tilgang til "Ikke Forstyrr" innstillingene, slik at den kan avvise innkommende anrop utelokkende i det tidsrommet tidtakningen pågår.
⚠ På noen telefoner ser det ikke ut til å være mulig bestemme at innkommende anrop skal avvises i gitt situasjoner. Det er derfor anbefalt at du prøver å ringe telefonen mens du tar tiden for å unngå eventuelle uheldige situasjoner under konkurransen! ⚠
 • Hvis tilgangen er deaktivert, bør du deaktivere innkommende anrop manuelt.

Konkuranse innstillinger

► Før du etablerer en ny konkurranse, bør du bruk Kanseler konkurransen knappen for å slette gamle data. Du vil få et spørsmål om hva du vil gjøre med de gamle resultat filene.
 • Svar Nei i normale situasjoner. Filer fra gamle konkurranser skaper ikke noen problemer, og de kan være nyttige i fremtidige analyser o.l.
 • Svar Ja hvis du kun har utført tester, eller lagret meningsløs informasjon.
► Hvis arrangøren har satt opp arrangement, skal du kun gjøre endringer i Kongfigurasjonsfil i henhold til anvisningene fra arrangøren (få hjelp under Velg datakilde) og appen laster ned instillingene selv.
► Konkurranse ID er nødvendig for å skille de forskjellige konkurransene fra hverandre om det produseres flere resultat filer. Hvis instillingene er lagret på en server, og serveren støtter denne funksjonen, kan du laste ned en liste over tilgjengelige konkurranser (trykk på forstørrelsesglass ikonet) og velge en konkurranse i listen ved å klikke på den.
► Hvis arrangøren ikke har fått satt opp de nødvendige instillingene, må du sette ytterligere noen parametere selv:
 • Hvis konkurransen finner sted på en annen dagen, kan du selv angi Konkurransedag.
 • Du kan velge om appen utelukkende skal håndteres av funksjonæren, eller om funksjonæren kun klargjør appen for deltakeren som selv taster inn sine svar mens funksjonæren avslutningsvis lagrer svarene.
 • Du kan også angi at det finnes en ekstra tidtaker, noe som fører til at begge tidene blir lagret i resultatfilen.
 • Før tidtakningen starter viser ANT den informasjonen og de spørsmålene som deltakeren skal få. Du kan velge om denne skal være på engelsk eller valgt språk (f.eks. norsk), og om informasjonen skal vises et eller to skjermbilder, og hvilken informasjon og spørsmål som skal vises i hvilken rekkefølge.

Konfigurer stasjoner

► Hvis du har stasjoner forhåndsdefinert av arrangøren, skal du kun aktivere de stasjoner du skal bemanne ved å klikke på bryteren i starten av linjen.
► Før du starter tidtagningen viser ANT deg den informasjonen du skal fortelle deltakerne. Denne informasjon inneholder blant annet antalle flagg. Hvis arrangøren ikke har angitt antall flagg, vil 6 flagg bli satt som standard. Hvis du har et annet antall flagg på din stasjon, vil informasjonen bli feil. Av den grunn kan du endre antallet flagg selv, uten å måtte gå inn i selve instillingene.
► Hvis arrangøren ikke har lagt inn de nødvendige dataene på forhånd, må du gå inn å endre innstillingene for stasjonen. For å endre på instillingene må du trykke på knappen opp i øvre høyre hjørne. Nye stasjoner kan legges til ved Legg til-knappen.
Aktulle stasjons data:
 • Klasse (hvis bestemt av arrangøren f.eks. kategori, etappe, heat)
 • Stasjons-/løypenummer
 • Antall skjermer på stasjonen
 • Falsk tillatt?
 • Antall oppgaver på stasjonen eller i løypa
 • Tidsgrense i sekunder
 • Antall sekunder før tidsfristen for å vasle deltaker.
► Hvis det er flere klasser som skal innom den samme stasjonen kan disse gruppes, slik at klassenes startlister blir slått sammen (slik at du kan velge alle deltakere som skal innom stasjonen fra en og samme liste), og avhengig av valgte deltakeren velger ANT stasjonen selv. Gruppering kan bli skrudd på ved å trykke på ikonet med hoder, og etter å ha trykket på Klar knappen går man videre til et vindu hvor du kan legge til de aktuelle stasjonene til en gruppe.
► Når endringene er gjort må du bekfrefte dem ved å klikke på Klar-knappen.

Løype innstillinger

► Hvis arrangøren allerede har lagt inn løype oppsett trenger du ikke å besøke denne siden.
► Hvis arrangøren ikke har lagt inn løype oppsettet, må du kegge inn nødvendig løype informasjon i redigeringsmodus. Redigeringsmodus kan aktiveres ved å trykke på knappen i øvre høyre hjørne. Ny løype deler kan legges inn ved hjelp av Legg til knappen. Løype instillinger:
 • Klasse (hvis bestemt av arrangøeren, f.eks. type, etappe, heat)
 • Stasjons-/løypenummer
 • Antall skjermer på stasjonen
 • Falsk tillatt?
 • Antall oppgaver på stasjonen eller i løypa.
► Du må bekrefte dine endringer ved å trykke på Klar knappen.

Lasting og visning startliste

► Appen kan håndtere starlister på flere forskjellige måter:
 • Uten bruk av startliste (velg Ingen startliste).
 • Eksempel-startliste for testing.
 • Arrangøren har lagt inn startlisten som en del av instillingsfilen (hvis dette er situasjonen trenger man ikke å foreta seg noe, da startlisten kommer til å lastes inn automatisk).
 • Arrangøren har publisert startlisten på en web-server og serverns URL-adresse er lagt inn i innstillingene. Hvis dette er tilfellet vil startlisten bli lastet inn ved å klikke på nedlastings knappen.
 • Arrangøren har gjort startlisten tilgjengelig i form av en fil. Hvis dette er tilfellet må du angi stien til filen (for hjelp se Velg datakilde menyen) og startlisten lastes deretter ned.
► Når startlisten er lastet ned, er det mulig å få en forhåndsvisning av startlisten ved å trykke på forstørrelsesglass-knappen.

Kart instillinger

► Hvis du ønsker å benytte kart må du angi hvor kartet ligger:
 • Hvis kart skal lastes inn fra en web server må du angi URL-adressen til kartene. Etter at kartene er lastet ned vil de bli pakket ut på i en intern mappe.
 • Hvis kartene allerede finnes i den interne mappen, må du angi standard mappen (med kart eller med kart for hver klasse).
► Når svarene registreres, kan telefonen/nettbrettets skjermretting/orientering settes. Du kan velge stående eller ligende orientering avhenging av hva som er best i forhold til ditt aktuelle kartformat.
► For hver stasjon, må følgende egenskaper angis:
 • Kartbilde zoom (in %).
 • Angi om kartet er komplett (med postbeskrivelse og nord pil), eller om kartet og postbeskrivelsen er på forskjellige filer.
 • Kartet rotasjonsvinkel (mot klokka) angis. Dette tilsvarer sikteretningen i grader.
 • Angi om kartet skal beskjæres til en sirkel.
► Det er mulig å forhåndsvise kartet ved å trykke på forstørrelsesglass-knappen.
► Trykk på Klar når du har angitt de nødvendige parameterne.

Velg datakilde

► Denne funksjonen velges når man skal angi kilden for import eller eksport av data. Som funksjonær trenger man normalt bare å angi datakilden en gang. Angi datakilden du får angitt av arrangøren.
► Datakilden angis enten som en mappe på telefonen/nettbrettets interne filsystem, på en tilknyttet Bluetooth enhet, eller på en HTTP/HTTPS web server.
 • Hvis en mappe på det interne filsystemet benyttes, kan stien til mappen skrives inn direkte, eller man kan velg aktuell mappe ved å bla seg frem til den (forstørrelsesglass-knappen).
 • Hvis en web server benyttes, skriv eller kopier inn web-adressen (hvis adressen ikke allerede er lagt inn i innstillingsfilen). Vanligvis er det også nødvendig med ytterligere informasjon - oftest i form av passord, konkurransens ID, osv. som er forhåndsdefinert av arrangøren.
► Hvis dataene har et annet tegnsett enn UTF-8 må korrekt tegnsett angis.
► Ved HTTP opplasting, kan du angi ønsket tidsavbrudd (time-out) for av unngå lange ventetider på grunn av problemet med nettforbindelsen.

Velg deltaker

► Hvis du har lastet inn en startliste, kan du skrive inn en del av navnet eller startnummeret (og dermed unngå å skrive noen nasjonale spesialtegn, ikke-ASCII tegn) og en skrollbar filtrert liste med deltakerne dukker opp. Hvis man kun skriver inn et mellomrom (space) vil hele startlisten dukke opp.
► Hvis du bruker appens nummeriske knapper, vil en filtrert liste kun dukke opp etter at du har trykket på filter-kanppen (trakt-ikonet), eller når valget er unikt.
► Full trakt viser alle deltakerne, mens en tom trakt kun viser de av deltakerne som ennå ikke har vært innom den aktuelle stasjonen/løypa.
► Å holde telefonen/nettbrettet vertikalt er best fordi da vil listen over deltakere dukke opp automatisk.
► Holdes telefonen/nettbrettet i horisontal posisjon vil du oppnå det samme resultatet ved å trykke på Klar når du har fylt inn en tilstrekkelig del av navnet eller startnummeret.
► Ønsker du å ta tiden på en deltaker som ikke finnes i startlisten (eller hvis du ikke har noen startliste), så må du angi deltakerenes fulle navn angis manuelt.

Registrer svar og tid

► Etter at du har trykket på NÅ! knappen, så starter tidtakingen og knappene for å registrere svarene dukker opp (inkludert knappen  X som brukes ved feil eller manglende svar).
► Etter siste svar, eller når tiden har gått ut, vil det vises en stopp knapp (en liten firkant). Tiden vil likevel fortsette å gå, og flere svar kan angis tilfelle man skulle ha trykket feil under tidtakingen.
► Hvis du gjør en feil, trykk på korrekt svar rett etterpå og fortsett. Hvis du ved en feil trykker på en knapp, så bra fortsett. Applikasjonen lar deg gjøre de nødvendige korrektsjonene før du lagrer.
► Hvis du trykker på NÅ! knappen for tidlig, har du to valg:
 • Enten klikk på vilkårlige svar, for deretter å slette registreringene for så å starte tidtakningen på nytt.
 • Hvis det bare er snakk om noen få sekunder, la tiden løpe, fortsett start prosedyren og press X  som svar i det øyeblikket tidtakningen virkelig starter. Senere kan du fjerne det første svaret, og flytte starten (bruk Endre starttidspunktet knappen).
► Hvis du mottar et anrop under selve tidtakingen, vil telefonens anropsvindu kunne dukke opp og dekke skjermen. Skulle dette skje behøver du ikke å trykke på noe, da vinduet vil forsvinne raskt igjen uten at tiden stoppes.
► Det vil ikke være mulig å gå ut av dette vinduet på noen annen måten enn å trykke på stopp-knappen.

Registrer svar og tid

► Etter at tiden har stoppet, vil det komplette resultatet til utøveren vises. Hvis det skulle skje en feil av noe slag under tidtakingen, så har du muligheten til å endre utøverens, tid og svar.
► Hvis du valgte feil utøver før start, kan du korrigere dette manuelt eller å velge den rette utøveren fra startlisten ved å klikke på forstørrelsesglass-knappen (etter å ha valgt rett utøver kan du gå tilbake til redigeringsmodus ved å trykke på "kryss"-knappen).
► Du kan sette inn eventuelle uregistrerte svar. Typisk brukt når en deltaker tar å snur om to kartutsnitt om gang.
► Du kan endre hvilket som helst svar ved å trykke på svar knappe.
► Du kan ta bort et feilregistrert svar, og appen tillater at du beholder den opprinnelige totaltiden eller bruker en senere tid.
 • Svar Ja, hvis du trykket feil knapp mens utøveren svarte og har rettet svar etterpå.
 • Svar Nei, hvis du tilfeldigvis kom nær en knapp uten å mene det, uten at utøveren avga et svar.
► Ved å bruke +1/-1 knappene, kan du justere utøverens totaltid opp eller ned med ett sekund.
► Det er anbefalt å skrive ned korreksjonene i Kommentar feltet.
► Alle endringer kan tilbakestilles med Tilbakestille knappen.
► En hel registrering kan også ugjenkallelig slettes med Fjerne knappen.
► Du vil ikke kunne forlate denne modusen uten å trykke på Lagre knappen.
► Hvis du forlater resultatvinduet får du har fått skrevet ned svarende på utøverns kort, kan du besøke Resultater menyen og se dem på nytt.
► Hvis du finner en feil etter at du har lagret resultatet, kan du restarte denne dialogen fra hovedmenyen Spesial funksjoner.

Avgi svar i PreO løype

► Etter at tidtakingen har startet, vil du se en knapp for hver av oppgavene i løypa.
► Å svare på en oppgave gjøres ved å dobbelklikke på knappen til antuelt oppgavenummer. Da vil alle aktuelle svaralternativer komme til syne og du kan velge en av dem ved dobbelklikke på svaralternativet.
► Etter å ha avgitt et svar, vil avgitt svar vises på tilhørende oppgave knapp. Du kan senere endre svaret ved å klikke på oppgaveknappen igjen.
► Når du har svart på alle oppgavene, dobbelklikk på Stopp knappen.

Resultathåndtering

► Siden Resultater viser alle resultatfilene som er lagret internet på telefonen/nettbrettet. Du kan se på, fjerne og laste opp disse.
► Viktig informasjon (total tid og svar) er plassert rett etter navnet til utøveren i resultatfilen.
► Resultatene kan lastes opp på tre måter:
 • Opplasting til en web server (opplastingen kan være sikret med et passord som må angis i opplastings instillingene).
 • Overføres til en enhet som er tilkoblet via Bluetooth.
 • Overføre den, f.eks. til en PC, ved å benytte en USB-minnepinne.
► Hvis en fil inneholder resultater som ennå ikke er lastet opp, vil knappen for å laste opp resultatene ha en grønn ramme.
► ADVARSEL! Avinnstallering av appen, vil gjøre at alle resultat filene slettes!

Automatisk opplasting av resultater

► Appen har flere muligheter for håndtering av resultatopplasting, og du kan skifte mellom dem avhengig av oppkoplingskvalieten:
 • Manuelt - opplastingen skjer på funksjonærens kommando ved å klikke på knappen for opplasting på den aktuelle raden i Resultater vinduet.
 • Automatisk - opplastingen starter etter at resultatet til den enkelte utøver er lagret.
 • Periodevis - opplastingen skjer etter at resultatene til et bestemt antall utøvere er lagret. Appen ber om tillatelse til å gjøre et opplastingsforsøk. Ønsket intervallet mellom hver opplasting kan angis.
► Ved automatisk og periodevis opplasting kan du angi ønsket tidsavbrudd (time-out) or av unngå lange ventetider på grunn av problemet med nettforbindelsen.
► Hvis automatisk eller periodevis opplasting mislykkes, tilbyr appen deg å starte Automatisk opplasting av resultater dialogen for å endre instillingene for fremtidig opplasting.
► Pakkens innhold er vanligvis definert av arrangøren. Den kontrollerer om om opplastingen inneholder hele resultatfilen, eller bare data som er lagret siden forrige vellykkede opplasting.
► Alle endringer må godkjennes med Klar knappen.

Problem rapportering

► Hvis du har problemer med hvordan appen oppfører seg, vil vi sette pris på at du lagrer programloggen umiddelbart og sender den til oss med noen kommentarer. Du kan starte logg modulen fra menyen ved å velge Problem rapportering.
► Knappen Lagre logg lagrer en kopi av hele system loggen til en ny fil som den senere kan sendes til utviklerne. Funksjonen gir deg også muligheten til å legge inn en kommentar direkte.
► Du har tre alternativer for opplasting av logg-filen:
 • Last den opp på web serveren (http://ant.yq.cz).
 • Ved å overføre den til en enhet som er tilkoblet via Bluetooth.
 • Overføre den, f.eks. til en PC, ved å benytte en USB-minnepinne.
► ADVARSEL! Avsinnstallering av applikasjonen vil gjøre at alle log-filene slettes!