Pre-o applikasjon - PreO oppgaver, tidsposter og TempO stasjoner

Versjon: 4.9.2(21)
Oversettelse: Martin Jullum, Geir Myhr Øien
Takk til: Antonín Forst, Lenka Forstová, Ján Furucz, Sami Hyvönen, Martin Jullum, Zuzana Kosová

Introduksjon

► Denne hjelpen er for applikasjonens (appens) brukere, f.eks. funksjonærer og utøvere. Hjelp for arrangører er finne på hjemmesiden http://ant.yq.cz.
► ANT kan kjøres i flere modus:
 • Tidspost/TempO svar registrert av en funksjonær.
 • Tidspost/TempO svar registrert av utøveren selv.
 • Svar stempling i en klassisk PreO-løype hvor hver utøver bruker en enhet vedkommende selv har med seg (mobil enhet)
 • Svar stempling i en klassisk PreO-løype hvor utøveren bruker enheter utplassert av arrangøren.
 • Start og mål enhet.
► Appen må settes opp og tilpasses den enkelte konkurranse. Hvilken prosedyre som må følges avhenger av om du har en konfigurasjonsfil (klargjort av arrangøren eller lastet ned som en eksempel fil fra ant.yq.cz) eller om man som funksjonær må angi innstillingene selv.
► Hvis du ønsker å teste appen med en eksempel fil, trykk på Eksempel knappen på skjermen og velg ønsket eksempel. ANT vil laste ned aktuell konfigurasjonsfil og en liste med utøvere vil dukke opp på skjermen (se Velg deltaker), og så er appen klar for testing.
► Hvis du har fått en konfigurasjonsfil fra arrangøren, trykk på Konkuranse knappen på skjermen og velg serveren hvor oppgitt konfigurasjonsfilen ligger. Velg riktig konkurranse og ANT vil laste ned aktuell konfigurasjonsfil. Hvis du er funksjonær til en tidspost/TempO stasjon, må du vanligvis også besøke Stasjoner menyen (se Konfigurer stasjoner) for å aktivere den stasjonen du skal håndtere.
► Hvis du ikke har noen konfigurasjonsfil, må du innom flere meny valg, slik som Innstillinger, Konkuranse, Stasjoner, PreO løyper og kanskje Startliste og Kart (for mer informasjon, se egen hjelpetekst).
► Når alle nødvendige innstillinger er satt vises en liste over deltakere på skjermen (se Velg deltaker) og du kan begynne og registrere post-kvitteringer (stemplinger) eller med ditt arbeid på en tidspost/TempO stasjon.
 • Bruk av ANT på en tidspost/TempO stasjon beskrevet i Funsjonær på tidspost kapittelet.
 • Stempling på en mobil enhet er beskrevet i Stemplingskort på mobiltelefon kapittelet.
 • Brikkestempling på stasjoner i løypa er beskrevet i the Avgi svar i løypa kapittelet.
 • På start trenger du kun å identifisere deg selv og når du starter tidtakingen, lagrer ANT denne informasjonen.
 • I mål trenger du kun å identifisere deg selv og ANT lagrer din måltid.
► Før konkurransen starter, påse at du har fulladet telefon/nettbrett og klipp fingerneglene. :-) Husk at du må benytte fingertuppene.

Instillingspreferanser

► Hvis du ikke vil bruke standard språket på din telefon/nettbrett, eller at dette språket ikke støttes, kan du velge å bytte til ett annet språk appen støtter. En omstart av applikasjonen er å anbefale etter bytte av språk.
► ANT er avhengig av at det er definert en arbeidsmappe. Normalt vil ANT velg en mappe selv, men noen ganger må man manuelt velg en mappe som er allment tilgjengelig selv.
► På tidspost/TempO stasjonene viser ANT de instruksjonene og spørsmålene som skal gis til utøverne. Disse består av to deler: en del som utøverne får før de blir vist området/skjermene, og den andre deretter. Du kan velge om ANT skal vise alle disse meldingene i to skjermvinduer, eller alle i et enkelt skjermvidnu.
► For å forhindre å trykke på et utilsiktet svaralternativ, kan du velge å beskytte valg av oppgave enten med obligatorisk bruk av dobbelklikk, eller at man må godkjenne valget med et ekstra knappetrykk.

Innstillinger, systemtillatelser

► ANT trenger tillatelse for å endre de generelle innstillingene på telefon / nettbrett slik at den kan deaktivere funksjonen som automatisk skrur av skjermen.
 • Hvis tilgangen er deaktivert bør du manuelt sette tiden før skjermen skrur seg av til flere minutter.
► ANT trenger tilgang til "Ikke forstyrr" innstillingene, slik at den kan avvise innkommende anrop utelokkende i det tidsrommet tidtakningen pågår.
⚠ På noen telefoner ser det ikke ut til å være mulig bestemme at innkommende anrop skal avvises i gitt situasjoner. Det er derfor anbefalt at du prøver å ringe telefonen mens du tar tiden for å unngå eventuelle uheldige situasjoner under konkurransen! ⚠
 • Hvis tilgangen er deaktivert, bør du deaktivere innkommende anrop manuelt.

Konkuranse innstillinger

► Før du etablerer en ny konkurranse, bør du bruk Nullstill konkurransen knappen for å slette gamle data. Hvis det finnes gamle resultatfiler, vil du få et spørsmål om du vil slette dem eller ikke.
 • Svar Nei i normale situasjoner. Filer fra gamle konkurranser skaper ikke noen problemer, og de kan være nyttige i fremtidige analyser o.l.
 • Svar Ja hvis du kun har utført tester, eller lagret meningsløs informasjon.
► Hvis du har forberett en konfigurasjonsfil, må du kun konfigurere Kongfigurasjonsfil elementet i henhold til instruksjonene fra arrangøren (se Velg datakilde og plassering) og appen vil laste inn konfigurasjonene selv. Herved er konfigurasjonen fullført og du kan avslutte dialogen med Klar knappen.
► Følgende steg er vanligvis nødvendig å gjøre hvis du må konfigurere applikasjonen selv.
► Konkurranse ID er nødvendig for å skille de forskjellige konkurransene fra hverandre om det produseres flere resultat filer.
► Hvis du konfigurerer en konkurranse en annen dagen enn på konkurranse dagen kan du endre datoen.
► Om applikasjonen benyttes som stemplingskort kan du velge om deltakerne kan avgi svar i fri rekkefølge og om de kan endre allerede avgitte svar.
► Ved uttesting kan du skru på Test modus og ANT vil da ikke aktivere Ikke forstyrr modus og når skjermen skrur seg av.
► Du kan velge ulike måter å angi en utøver. I tillegg til å angi navn eller startnummer er det også mulig å brikke NFC brikker. Ved bruk av NFC brikker kan du velge om ukjente brikker må tildeles utøvere i startlisten.
► Det er mulig å låse menyen slik at en utøver ikke kan endre på innstillingen. Det er derfor nødvendig å angi en PIN-kode og/eller et NFC brikkenummer som funksjonæren kan bruke til å låse opp menyen.
► For tidsposter kan du angi om det skal være mer enn en tidtaker og om begge tidene skal lagres i resultat filen.
► Instruksjonene som vises og sies til utøverne kan være på Engelsk eller på det spraket appen er satt til å bruke.
► På tidspost/TempO stasjonene viser ANT de instruksjonene og spørsmålene som skal gis til utøverne. Disse består av to deler: en del som utøverne får før de blir vist området/skjermene, og den andre deretter. Du kan velge om ANT skal vise alle disse meldingene i to skjermvinduer, eller alle i et enkelt skjermvidnu.
► Det er også mulig å velge hvilken informasjon og spørsmål som skal vises, og rekkefølgen på disse.

Konfigurer stasjoner og løyper

► Hvis du har stasjoner/løyper forhåndsdefinert av arrangøren, er konfigurasjonen ganske enkel:
 • For tidtaking på tidspostene eller stempling på stemplingsstasjonene kun aktiver og sjekk hver stasjon/løype du skal bruke ved å klikke på en bryter ved linjestart.
 • På en tidspost kan du også kontrollere og endre antallet flagg så du gir utøveren korrekt informasjon.
► Hvis du må konfigurere en konkurranse selv, må du angi stasjon/løype informasjon i redigerings modus, som du kan bytte til ved å trykke på knappen opp i høyre hjørne. Stasjons parameter:
 • Klasse (hvis bestemt av arrangøren f.eks. kategori, etappe, heat)
 • Stasjons-/løypenummer
 • Antall skjermer på stasjonen
 • Falsk tillatt?
 • Antall oppgaver på stasjonen eller i løypa
 • Tidsgrense i sekunder (kun tidsposter)
 • Antall sekunder før tidsfristen for å vasle deltaker (kun tidsposter).
► Nye stasjoner/løyper kan legges til med Legg til knappen.
► Du må bekrefte endringene ved å klikke på Klar knappen.

Lasting og visning startliste

► Appen kan håndtere starlister på flere forskjellige måter:
 • Uten bruk av startliste (velg Ingen startliste).
 • Eksempel-startliste for testing.
 • Startlisten inngår som en del av konfigurasjonsfilen (hvis dette er situasjonen trenger man ikke å foreta seg noe, da startlisten kommer til å lastes inn automatisk).
 • Arrangøren har publisert startlisten på en web-server og serverns URL-adresse er lagt inn i innstillingene. Hvis dette er tilfellet vil startlisten bli lastet inn ved å klikke på nedlastings knappen.
 • Arrangøren har gjort startlisten tilgjengelig i form av en fil. Hvis dette er tilfellet må du angi stien til filen (for hjelp se Velg datakilde og plassering menyen) og startlisten lastes deretter ned.
► Når startlisten er lastet ned, er det mulig å få en forhåndsvisning av startlisten ved å trykke på forstørrelsesglass-knappen.

Kart instillinger

► Hvis du ønsker å benytte kart må du angi hvor kartet ligger:
 • Hvis kart skal lastes inn fra en web server må du angi URL-adressen til kartene. Etter at kartene er lastet ned vil de bli pakket ut på i en intern mappe.
 • Hvis kartene allerede finnes i den interne mappen, må du angi standard mappen (med kart eller med kart for hver klasse).
► Når svarene registreres, kan telefonen/nettbrettets skjermretting/orientering settes. Du kan velge stående eller ligende orientering avhenging av hva som er best i forhold til ditt aktuelle kartformat.
► For hver stasjon, må følgende egenskaper angis:
 • Kartbilde zoom (i %).
 • Angi om kartet er komplett (med postbeskrivelse og nord pil), eller om kartet og postbeskrivelsen er på forskjellige filer.
 • Kartet rotasjonsvinkel (mot klokka) angis. Dette tilsvarer sikteretningen i grader.
 • Angi om kartet skal beskjæres til en sirkel.
► Det er mulig å forhåndsvise kartet ved å trykke på forstørrelsesglass-knappen.
► Trykk på Klar når du har angitt de nødvendige parameterne.

Velg datakilde og plassering

► Denne dialogen vises i flere situasjoner hvor en datakilde (for data import eller eksport) må velges. Hvis du er en funksjonær eller en utøver, du vil vanligvis bare bruke den en gang, velg den plasseringen hvor konkurranse dataene er tilrettelagt av arrangøren.
► Datakilden kan være plassert på ulike steder:
 • I de tilfeller hvor en web-server benyttes, skal du angi URL adressen (unntatt i de tilfellene hvor ant.yq.cz og preoresultat.se er benyttet, da velges kjent URL). I tillegg til adressen må også konkurranse-ID normalt også angis. Hvis serveren støtter en slik funksjon, kan du laste ned en liste over alle tilgjengelige konkurraser (bruk knappen med forstørrelses glass ikonet) og velg riktig konkurranse ved å klikke på aktuell konkurranse i listen.
 • Ved plassering på en server som kjører en annen ANT enhet (ANT Master Server) må du kontrollere og endre IP-adressen i URL'en.
 • Ved plassering på et lokalt filsystem, kan du angi fil og plassering manuelt, eller velge den ved å bla deg frem på disken (bruk knappen med forstørrelsesglass ikonet).
 • Om plasseringen er på en enhet som er tilkoblet via Bluetooth vil du trenge å aktivere Bluetooth og pare enhetene. Deretter vil ANT kommunisere med denne enheten.
► Eventuelle tilleggsdata (f.eks. passord, tegnesett instillinger osv.) angitt av arrangøren skal legges inn i passende felter.
► Ved HTTP opplasting, kan du angi ønsket tidsavbrudd (time-out) for av unngå lange ventetider på grunn av problemet med nettforbindelsen.

Velg deltaker

► Utøverens navn og/eller startnummer kan enten bli valgt fra startlisten eller angitt manuelt, eller kan utøveren bli identifisert ved å legge på en NFC brikke inntil den motsatte siden av enheten. Du kan bytte mellom disse variantene ved å bruke en kan knapp som henholdsvis viser et NFC eller et skrivebord ikon.
► Hvis du har lastet inn en startliste, kan du skrive inn en del av navnet eller startnummeret (og dermed unngå å skrive noen nasjonale spesialtegn, ikke-ASCII tegn) og en skrollbar filtrert liste med deltakerne dukker opp. Hvis man kun skriver inn et mellomrom (space) vil hele startlisten dukke opp.
► Hvis du bruker appens nummeriske knapper, vil en filtrert liste kun dukke opp etter at du har trykket på filter-kanppen (trakt-ikonet), eller når valget er unikt.
► Full trakt viser alle deltakerne, mens en tom trakt kun viser de av deltakerne som ennå ikke har vært innom den aktuelle stasjonen/løypa.
► Å holde telefonen/nettbrettet vertikalt er best fordi da vil listen over deltakere dukke opp automatisk.
► Holdes telefonen/nettbrettet i horisontal posisjon vil du oppnå det samme resultatet ved å trykke på Klar når du har fylt inn en tilstrekkelig del av navnet eller startnummeret.
► Ønsker du å ta tiden på en deltaker som ikke finnes i startlisten (eller hvis du ikke har noen startliste), så må du angi deltakerenes fulle navn angis manuelt.

Funsjonær på tidspost

► Etter at du har trykket på NÅ! knappen, så starter tidtakingen og knappene for å registrere svarene dukker opp (inkludert knappen  X som brukes ved feil eller manglende svar).
► Etter siste svar, eller når tiden har gått ut, vil det vises en stopp knapp (en liten firkant). Tiden vil likevel fortsette å gå, og flere svar kan angis tilfelle man skulle ha trykket feil under tidtakingen.
► Hvis du gjør en feil, trykk på korrekt svar rett etterpå og fortsett. Hvis du ved en feil trykker på en knapp, så bra fortsett. Applikasjonen lar deg gjøre de nødvendige korrektsjonene før du lagrer.
► Hvis du trykker på NÅ! knappen for tidlig, har du to valg:
 • Enten klikk på vilkårlige svar, for deretter å slette registreringene for så å starte tidtakningen på nytt.
 • Hvis det bare er snakk om noen få sekunder, la tiden løpe, fortsett start prosedyren og press X  som svar i det øyeblikket tidtakningen virkelig starter. Senere kan du fjerne det første svaret, og flytte starten (bruk Endre starttidspunktet knappen).
► Hvis du mottar et anrop under selve tidtakingen, vil telefonens anropsvindu kunne dukke opp og dekke skjermen. Skulle dette skje behøver du ikke å trykke på noe, da vinduet vil forsvinne raskt igjen uten at tiden stoppes.
► Det vil ikke være mulig å gå ut av dette vinduet på noen annen måten enn å trykke på stopp-knappen.

Registrer svar og tid

► Etter at tiden har stoppet, vil det komplette resultatet til utøveren vises. Hvis det skulle skje en feil av noe slag under tidtakingen, så har du muligheten til å endre utøverens, tid og svar.
► Hvis du valgte feil utøver før start, kan du korrigere dette manuelt eller å velge den rette utøveren fra startlisten ved å klikke på forstørrelsesglass-knappen (etter å ha valgt rett utøver kan du gå tilbake til redigeringsmodus ved å trykke på "kryss"-knappen).
► Du kan sette inn eventuelle uregistrerte svar. Typisk brukt når en deltaker tar å snur om to kartutsnitt om gang.
► Du kan endre hvilket som helst svar ved å trykke på svar knappe.
► Du kan ta bort et feilregistrert svar, og appen tillater at du beholder den opprinnelige totaltiden eller bruker en senere tid.
 • Svar Ja, hvis du trykket feil knapp mens utøveren svarte og har rettet svar etterpå.
 • Svar Nei, hvis du tilfeldigvis kom nær en knapp uten å mene det, uten at utøveren avga et svar.
► Ved å bruke +1/-1 knappene, kan du justere utøverens totaltid opp eller ned med ett sekund.
► Det er anbefalt å skrive ned korreksjonene i Kommentar feltet.
► Alle endringer kan tilbakestilles med Tilbakestille knappen.
► En hel registrering kan også ugjenkallelig slettes med Fjerne knappen.
► Du vil ikke kunne forlate denne modusen uten å trykke på Lagre knappen.
► Hvis du forlater resultatvinduet før du har fått skrevet ned svarende på utøverns kort, kan du besøke Resultater menyen og se dem på nytt.
► Hvis du finner en feil etter at du har lagret resultatet, kan du restarte denne dialogen fra hovedmenyen Spesial funksjoner.

Stemplingskort på mobiltelefon

► Ved stemplingskort på mobiltelefon (utøveren bærer med seg en telefon/tablet) identifiserer du deg selv før start, så velger du hvilken (del av) løype du skal begynne på (hvis løypa kun består av en del, utelates dette steget) før skjermen viser en knapp med en starttrekant.
► Når tidtakningen har startet, vil du se en knapp for hver av posten i valgt løype.
► Å avgi et svar gjøres ved å klikke på knappen med aktuelt post nummer. Deretter vil alle mulige svaralternativer komme opp i form av knapper og du velger ønsket svaralternativ ved å klippe på den.
► Etter å ha avgitt et svar vises avgitt svar på knappen for denne posten. Du kan senere endre avgitt svar ved å klikke på den igjen, dersom arrangøren har tillatt dette.
► For å forhindre uønskede trykk, kan du trykke på Tilbake tasten eller Låse knappen mellom enkelt trykkene. Appen blir skjult og du kan hente den opp igjen senere.
► Når alle svar er avgitt, stopper du tidtakningen ved å klikke på stopp knappen (svar firkant). ADVARSEL! Husk å bekrefte stopp av tidtaking ved å klikke på en spesiell knapp innen 5 sek.
► Det finnes også andre metoder for å forhindre utilsiktet berøring av skjermen. Du kan aktivere dem i Innstillinger menyen (se Instillingspreferanser).

Avgi svar i løypa

► Når svar avgis på en stasjon, identifiserer du deg selv ved hjelp av en NFC-brikke eller ved navn og/eller startnummer og en liste med oppgaver som skal løses på denne stasjonen vises.
► Du velger en oppgave ved å klikke ett eller annet sted på raden. ADVARSEL! Svar må bli avgitt innen ca. 5 sekunder, ellers blir du logget ut av ANT.
► Hvis det kun er en oppgave på stasjon utgår dette steget.
► Så fort et svar er avgitt, vil svarknapper komme til syne og du velger et svar ved å klikke på en av dem.
► Resultatet blir med en gang lagert lokalt på enheten og ANT tilbyr deg å fortsette å svare på andre oppgaver (Neste button) eller du kan velge å logge ut (Avslutt button).

Resultathåndtering

► Siden Resultater viser alle resultatfilene som er lagret internet på telefonen/nettbrettet. Du kan se på, fjerne og laste opp disse.
► Viktig informasjon (total tid og svar) er plassert rett etter navnet til utøveren i resultatfilen.
► Resultatene kan lastes opp på tre måter:
 • Opplasting til en web server (opplastingen kan være sikret med et passord som må angis i opplastings instillingene).
 • Overføres til en enhet som er tilkoblet via Bluetooth.
 • Overføre den, f.eks. til en PC, ved å benytte en USB-minnepinne.
► Hvis en fil inneholder resultater som ennå ikke er lastet opp, vil knappen for å laste opp resultatene ha en grønn ramme.
► Alle resultater som ikke er lastet opp kan bli sendt til serveren ved å bruke knappe i nedre høyre hjørne (med dobbel pil).
► ADVARSEL! Avinnstallering av appen, vil gjøre at alle resultat filene slettes!

Opplasting av resultater

► Appen har flere muligheter for håndtering av resultatopplasting, og du kan skifte mellom dem avhengig av behov og oppkoplingskvalieten:
 • Manuelt - opplastingen skjer på funksjonærens kommando ved å klikke på knappen for opplasting på den aktuelle raden i Resultater vinduet.
 • Automatisk - opplastingen starter etter at resultatet til den enkelte utøver er lagret.
 • Periodevis - opplastingen skjer etter at resultatene til et bestemt antall utøvere er lagret. Appen ber om tillatelse til å gjøre et opplastingsforsøk. Ønsket intervallet mellom hver opplasting kan angis.
► Ved automatisk og periodevis opplasting kan du angi ønsket tidsavbrudd (time-out) or av unngå lange ventetider på grunn av problemet med nettforbindelsen.
► Hvis automatisk eller periodevis opplasting mislykkes, tilbyr appen deg å starte denne dialogen for å endre instillingene for fremtidig opplasting.
► Pakkens innhold er vanligvis definert av arrangøren. Den kontrollerer om om opplastingen inneholder hele resultatfilen, eller bare data som er lagret siden forrige vellykkede opplasting.
► Alle endringer må godkjennes med Klar knappen.

ANT Master Server

► På en ANT enhet kan du kjøre en HTTP server for nedlasting av konfigurasjoner og opplasting av resultater. Serveren kan aktiveres ved ANT Master Server funksjonen under Spesial funksjoner menyen.
► Før du starter severen, kan du velge om enheten skal sende resultater til din server, eller til samme plassering på din enhet.
► Etter start vil serveren begynne å godta resultatfiler og telle antallet mottatte poster. I et passende øyeblikk kan du stoppe serveren og hvis du har konfigurerte en automatisk opplasting til den endelige serveren, vil ANT prøve å sende alle nye resultater.

Problem rapportering

► Hvis du har problemer med hvordan appen oppfører seg, vil vi sette pris på at du lagrer programloggen umiddelbart og sender den til oss med noen kommentarer. Du kan starte logg modulen fra menyen ved å velge Problem rapportering.
► Knappen Lagre logg lagrer en kopi av hele system loggen til en ny fil som den senere kan sendes til utviklerne. Funksjonen gir deg også muligheten til å legge inn en kommentar direkte.
► Du har tre alternativer for opplasting av logg-filen:
 • Last den opp på web serveren (http://ant.yq.cz).
 • Ved å overføre den til en enhet som er tilkoblet via Bluetooth.
 • Overføre den, f.eks. til en PC, ved å benytte en USB-minnepinne.
► ADVARSEL! Avsinnstallering av applikasjonen vil gjøre at alle log-filene slettes!